Kurumlar vergi matrahı nedir?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Mükellefin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği net karına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek kurumlar vergisi matrahı belirlenir.

Kurumlar vergisi tarifesi nedir?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul edilir ve kurumlar vergisi mükellefidir. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemez.

Kurumlar vergisi hangisi üzerinden hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır? Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır.

Gecici vergi oranı nedir?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %20 olarak uygulanır.

Matrah hesaplama nasıl yapılır?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

Kurum geçici vergi matrahı nasıl hesaplanır?

Geçici Vergi hesaplaması ise şu şekilde gerçekleştirilir; mükellefler için geçici vergi verilmesi gereken dönemin 3 er aylık kazançlarına bakılır, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde uygulanan yüzde 15’lik oran uygulanarak hesaplanır.

Kurumlar vergisi nedir ne zaman verilir?

Bir kurumun kazançlarından bir yıl içerisinde elde edilen safi kazancın üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için bu vergiyi ödemezler. Her nisan ayının sonuna kadar ödeme yapılması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi ne zaman hesaplanır?

Beyanname ne zaman verilir? Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar olan süre içerisinde verilmelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse her yıl 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında beyannamenin verilmiş olması gerekmektedir.