Kooperatif Hukuku Açısından ortaklık hangi hallerde sona erer?

Kooperatifler Kanunu’nun 15. maddesine göre; ortaklık sıfatının bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı olması durumunda, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kendiliğinden sona erer. Böyle bir halde görev devam ettiği sürece ortaklık devam eder, görev sona erdiğinde ortaklık da sona erer.

Kooperatif kuruluş sermayesi ne kadar olmalı?

Sermayenin en az haddi 700.-TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur.

Kooperatif Kanununun 16 maddesi nedir?

Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 – 3476/4 md.) Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir.

Kooperatif üyeliği ne zaman sona erer?

Ayrıca, Kanun’un 14. maddesinin 1. fıkrasında; “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” denmek suretiyle kooperatif üyeliğinin sona ereceği düzenlenmiştir.

Kooperatif hisse devri nerede yapılır?

Kısaca özetleyecek olursak; Kooperatif hisse devri ilk olarak devreden ve devralan kişilerin irade beyanlarını belirten belge ile Kooperatif yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekir. Yönetim kurulu ortaklığa aday kişiyi yeterli görürse devir işlemlerini başlatır.

Kooperatif hisse devri vergiye tabi mi?

Konut yapı kooperatif ortağı olan kişilerin, kooperatifteki hissesini devir etmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin 4 numaralı bendinde yer alan; “Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artışı kazançlarıdır, hükmüne istinaden gelir vergisine tabidir.

Kooperatif ortaklık payı nedir?

Kooperatifte ortaklık payının bedeli nedir ve nasıl belirlenir? Bir ortaklık payının değeri en az 100 TL’dir. Her ortağın alabileceği minimum ve maksimum paylar genel kurulca belirlenir ve anasözleşmede belirtilir. Kooperatife giren ortaklar en çok 5.000 pay alabilirler.

Kooperatif Arsası ne demek?

Kooperatifler, ortaklarının bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal yardımlarla karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içerisinde bir araya geldikleri ekonomik kuruluşlardır. Kooperatifler ortak amacı gerçekleştirmek için kurulur ve ticari işletmelerden farklı olarak kar amacı gütmez.