Kooperatif batarsa ne olur?

Buna göre, iflas halinde, iflas idaresince bir sıra cetveli düzenlenerek ortaklardan kendi paylarına düşen borçlarını ödemeleri istenir. Tahsil edilemeyen paralar, gerektiğinde ödeme yapan ortaklardan fazlaca alınması suretiyle kapatılabilir. Bu durumda, ortakların birbirlerine başvurma hakları bulunmaktadır.

Bir kooperatif en az kaç kişi tarafından kurulur?

Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur.

Kooperatifçiliğin ortaklarına sağladığı yararlar nelerdir?

Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini en uygun şekilde ve maliyetine sağlamalarını temin ederler. Kooperatifler, üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltıp, kaliteyi artırıp maliyeti düşürürler. Kooperatifler, ortaklarını birlikte çalışmaya yöneltirler. Teknik bilgi ve görgülerini artırırlar.

Kooperatif Genel Kurulu kimlerden oluşur?

1.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması: ❖ Kooperatif genel kurulu; ❖ Yönetim kurulu, ❖ Denetim kurulu, ❖ Kooperatifin bağlı bulunduğu üst birlik, ❖ Tasfiye memurları, ❖ İlgili bakanlık, Ortakların 4’ten az olmamak kaydıyla 1/10′ unun isteği ile toplanabilir.

Kooperatif üyesi olmayanlardan aidat alınır mı?

Ortak olmayan, kooperatife aidat ödemez. Kooperatif ortağı iken, tapusunu aldığı daireyi satan kişi, dairenin maliki olmaktan çıkar ama kooperatif ortaklığı devam eder. Kooperatife aidat ödemesi gereken kişi, bu kişidir.

Kooperatif aidatı ödenmezse ne olur?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında, aidat ödemelerini geç yapan ortaklara gecikme bedeli yürütüleceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Madde 23 – Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dahilinde hak ve vecibelerde eşittirler. …

Kooperatif kuruluş sermayesi en az ne kadar olmalı?

Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Sermayenin en az haddi 700.-TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler.

Bir kooperatif nasıl kurulur?

Kooperatif insanların ihtiyaçlarını az bir maliyetle karşılamak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle kurulan tüzel kişiliklerdir.

Kooperatif ortaklarının hak ve görevleri nelerdir?

A. Ortakların Bireysel Olarak Kullanacakları Hakları

  • Ortaklıktan çıkma hakkı,
  • Ortaklık payını devir hakkı,
  • Çıkarılma kararına karşı genel kurula itiraz etme hakkı,
  • Çıkarılma kararına karşı dava açma hakkı,
  • Bilgi edinme hakkı,
  • Örnek isteme hakkı,
  • Defter ve belgeleri inceleme hakkı,
  • Genel kurula katılma hakkı,

Kooperatif ilkeleri kaça ayrılır?

1- Gönüllü ve Açık Üyelik, 2- Demokratik Ortak Kontrolü, 3- Üyenin Ekonomik Katılımı, 4- Otonomi ve Bağımsızlık, 5- Eğitim, uygulama ve Bilgi, 6- Kooperatifler Arası İşbirliği, 7- Toplurna Karşı Sorumluluk.

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri akraba olabilir mi?

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akrabalarının, kooperatif ve üst kuruluşlarıyla ilgili olarak yeni düzenlemede sayılan kuruluşlarda yönetim ve denetim kurulu üyesi olma- ları ve görev almaları yasaklanmıştır. Akrabalık sınırı, eşlerle ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar ola- rak çizilmiştir.

Kooperatif Genel Kurulu nedir?

Kooperatif ortaklarının tamamının, bir başka ifadeyle oy kullanma hakkına sahip ortakların, oluşturduğu topluluğa genel kurul denir. Genel kurul kooperatifin bütün ortaklarını temsil eden ve karar alan en yetkili organıdır.