Konut sorununa neden olan etkenler?

Bu doğrultuda konut ve konut sorununun tanımından hareketle konut sorununa neden olan kentleşme, nüfus artışı, göç, konut yenileme, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma, gelir dağılımı ve işsizlik gibi etmenlere değinilmiş, konut sorununun sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair öngörülerde …

Dünyada konut sorunu nasıl ortaya çıkmıştır?

Konut sorunu ve konut politikası: 1950-1980 Kentlerde doğan ucuz işgücü ihtiyacı sonucunda göç hızlanmış ve kentlerin nüfusu bu dönemde ülke nüfusuna oranla yüzde 80 artış göstermiştir. Bu hızlı ve plansız kentleşme sonucunda ülke genelinde konut ihtiyacı hızla artmış ve “konut sorunu” ortaya çıkmıştır.

Konut açığı ne anlama gelir?

Konut açığı, konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu olarak tanımlanıyor.

Kentleşme ve konut politikalarının üzerine inşa edilmesi gereken temel faktör nedir?

Kentleşme ve konut politikaları yürütülürken üzerinde durulması gereken husus, konut arzının dar ve alt gelir gruplarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesidir. Bunun yanı sıra kentlerin dokusu, toplumsal yapı ve ihtiyaçların oldukça profesyonel analiz edilmesi gerekmektedir.

Konut ihtiyacının artmasında en önemli etken nedir?

Gelir dağılımının adaletsiz olması, konut sorununun daha da artmasına ve konut ihtiyacının çoğalmasına etki eden temel nedenlerden biridir. Gelir dağılımının giderek daha adaletsiz hale Page 3 3 gelmesinin temel nedeni ise, sosyal devletin tasfiyesi, özel mülkiyetin çoğalması, kamu mülkiyetinin dağıtılmasıdır.

Konut politikaları nedir?

Ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için devletlerce saptanan önceliklere göre alınan yasal ve eylemsel önlemlerin tümüne konut politikası denmektedir.

Konut sıkıntısı nedir?

Konut sorunu, dar açıdan, bir ülkede yaşayan ailelere barınma gereksinmesini karşılayacak bir konutun sağlanamaması sorunudur). Bu anlamda sorun, konut açığı ile sınırlanmaktadır. Konut açığı, bir ülkedeki konut stoğunun (konut sayısının) gerekli olan miktardan az olması anlamına gelmektedir.

Konut açığı nedir coğrafya?

4.1.4. Konut açığı, mevcut hane halkı sayısı ile mevcut konut sayısı arasındaki dengesizliği anlatan bir kavramdır. Konut açığının nedeni ise kentteki nüfus artışıdır. Nüfus artışı yanında kırdan kente göç; kırda konut fazlasına, kentte ise konut açığına neden olmaktadır.

Konut politikaları nelerdir?

Konut Politikasının Tanımı Ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için devletlerce saptanan önceliklere göre alınan yasal ve eylemsel önlemlerin tümüne konut politikası denmektedir.

Konut talebini ve konut arzını etkileyen faktörler nelerdir?

Literatürde konut talebinin belirleyicileri olarak konut fiyatları, kredi faiz oranları, gelir, gelir dağılımı ve demografik faktörler vb. değişkenler kullanılmaktadır. Konut arzının belirleyicileri olarak da; konut fiyatları, faiz oranları, kentleşme hızı ve hükümet politikaları vb. değişkenler kullanılmaktadır.

1 konutun sağlıksız olarak değerlendirilmesi için kişi başına düşen uyuma alanının kaç metrekareden az olması gerekir?

Kişi başına uyuma alanı 3.7m2 den az ise, Elektrik yoksa, Penceresiz oda varsa, İki ayrı çıkış kapısı yoksa.

Konut politikası nedir kısaca?