Konkordatoya kimler başvurabilir?

Kimler konkordato talebinde bulunabilir? İflasa tabi olsun veya olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabilir. Ayrıca her alacaklı da konkordato talebinde bulunabilir.

İflas içi Konkordatoda konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplantısında incelenir mi?

Ancak, ticaret mahkemesi borçlunun iflâsına karar vermeden önce icra mahkemesi borçluya konkordato mühleti verirse, bununla iflas takibi ve davası durur (İİK.m.289). İflas idaresi, müflisin konkordato teklifini, teklif hakkındaki gerekçeli raporu ile birlikte, ikinci alacaklılar toplantısına sunar (İİK.m.237/III).

Hacizden sonra borcun taksit ile ödemesini şartları nelerdir?

2) HACİZDEN SONRA TAKSİTLE ÖDEME Şu kadar ki, borçlunun kâfi miktar malı, haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Konkordato nedir şartları nelerdir?

Konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda …

Konkordato Komiserliği başvurusu hangi mahkemeye yapılır?

Eski kanun gereğince konkordato talebi icra mahkemesine yapılmaktaydı, ancak 7101 sayılı kanun ile bu konuda değişiklik yapılarak asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır. İFLASA TABİ BORÇLU İÇİN:Şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi.

Tenzilat Konkordatosu ne demek?

Tenzilat Konkordatosunda; borçlunun alacaklılara olan borçlarından yüzde olarak indirim yapılır ve borcun kararlaştırılmış kısmının ödenmesi sonrası borçlu borcun tamamından kurtulur. Borçlu borçlarını belli bir oranda ve belli bir vade içerisinde öder.

2 alacaklılar toplantısı nedir?

İkinci alacaklılar toplantısı, iflâs idaresinin görevine devam edip etmeyeceğine karar verir ve bu konudaki teklifini icra mahkemesine bildirir. Ayrıca masanın menfaatine gördüğü diğer tüm hususlar hakkında da karar verir(m. 238, II).

İflas içi konkordato kaç defa istenebilir?

Konkordato hakkında verilen karar iflas idaresine bildirilir. Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflas idaresi iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister. İflastan sonra konkordato iflas tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilir.” şeklindedir. 7101 s.

Taahhüt verdikten sonra haciz yapılabilir mi?

Alacaklının bu taahhüdü kabul etmesi ise borcun ödeme şeklinde anlaştıkları anlamına gelir. Bu nedenle alacaklı, taahhüdü kabul ettikten sonra aynı borç için yeniden hacze gelemez.