Kısa çalışma ödeneği yıllık izin hak edişini etkiler mi?

Kısa Çalışma Döneminin Yıllık İzin Süreleri Açısından Değerlendirilmesi: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinin (j) bendinde; İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65’inci maddedeki kısa çalışma süreleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış süreler arasında sayılmıştır.

Pandemi yıllık izin hak edişini etkiler mi?

Ancak, pandemi dolayısıyla konulan işten çıkarma yasağına paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi. İşçinin iradesi dışında işverence ücretsiz izne çıkartılmış olan işçilerin ücretsiz izinde geçen sürelerinin yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınması gerekir.

Kısa çalışma ödeneği alan biri yıllık izin kullanabilir mi?

Yine kısa çalışma ödeneği alınan günlerde bu madde gereğince çalışılmış günlerden sayılacağı için hem kıdem tazminatı hesabında hem de yıllık izin hesabında kullanılacaktır. Yani bir işçi 1 yılını bu şekilde dolduruyorsa hem tazminat hem de yıllık izin hakkı bulunacaktır.

Raporluyken yıllık izin alınır mı?

Kanunun bu hükmü çerçevesinde, hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının yıllık ücretli izinden sayılamayacağı düzenlenmiştir. İşçinin yıllık iznini kullandığı sırada herhangi bir nedenle hastalanması halinde, yıllık izin kesilir, rapor devreye girer.

Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi?

Kısa çalışma süresinde olduğu gibi nakdi ücret desteğinde geçen sürelerin de kıdem süresinden sayılması konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Birinci görüş, nakdi ücret desteği kapsamında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemesi yönündedir.

Memur ücretsiz izin yıllık izin hak edişini etkiler mi?

Bu temel yaklaşıma göre, bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) süresince aylıksız izinli olan memur, söz konusu yıl için yıllık izne hak kazanamamaktadır. Memurun hizmet süresi bir yıldan fazla ise aylıksız izin sonrası göreve başladığı tarihte göreve başladığı yıl için yıllık izne hak kazanmaktadır.

Raporluyken ücretsiz izin alınır mı?

İşyerinden sigorta çıkışı verilmemiş olmakla birlikte ücretsiz izinde olduğu için SGK’ya aylık sıfır (0) gün ve kazanç üzerinden bildirilen işçi, eğer 4857 sayılı İş Kanunundan doğan ücretsiz izin hakkını kullanıyorsa, yani işçinin kullanmakta olduğu ücretsiz izin İş Kanununda doğuyorsa, bu süre içinde istirahat raporu …