Kıdem tazminatından vergi alınıyor mu?

01.07

Yasal faizden gelir vergisi kesilir mı?

oranında ödenen faiz, bir nevi alacak faizi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/6. olduğundan, bu faiz üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.

Tazminat tutarı vergiden düşülür mü?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Tazminat ve yardımlarda” istisna başlıklı 25 inci maddesinin 7 numaralı bendinde; 1475 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamının gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir. Aşan kısım normal ücret olarak vergiye tabi olacaktır.

Kıdem tazminatı muhtasar beyannamede ne zaman gösterilir?

Buna göre, iş akdi feshedilen işçilere yapılacak ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin olarak işçilerden kesilen damga vergisinin, ödemeye ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen ayın 23 üncü akşamına kadar vergi dairesine verilecek muhtasar beyanname ile bildirilmesi ve 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi …

Kıdem tazminatından hangi kesintiler yapılır?

Gelelim en çok merak edilenlerden birine; “Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?” sorusuna. Bu tazminatlar hesaplanırken sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. Gelir Vergisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

Alacak faizi menkul sermaye iradı mı?

“Sahibinin ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.”

Yasal faiz oranı nedir?

Kanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

İstifa halinde kıdem tazminatı gider yazılır mı?

ödendiği dönemde gider yazılır. Ayrıca, İş Kanununa göre istifa eden personele kıdem tazminatı ödenmemesi gerekir. İstifaya rağmen ödenirse ikramiye, prim vb. gibi sayılarak vergi kesintisine tabi tutulursa gider yazma imkanı olur.

İstifa eden personele ödenen kıdem tazminatı gider yazılır mi?

01.05

Kıdem ve ihbar tazminatı gider yazılır mı?

Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir. Ancak her ödenen zarar, ziyan ve tazminatın gider olarak indirilmesi mümkün değildir.