Kendi nam ve hesabına faaliyette bulunan aşağıdaki kişilerden hangisi serbest meslek erbabı?

Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi.

Serbest meslek erbabı ek faaliyette bulunabilir mi?

Özetlemek gerekirse, serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetinden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunabilir.

Serbest meslek kazançları hangi gelir grubunda?

Kanuna göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gerçek kişilerin serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratlar kapsamında serbest meslek kazancı olarak düzenlenmiştir.

Serbest meslek erbabı ne defteri tutar?

Serbest meslek erbabı “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadır. Kolektif, adi komandit ve adi şirketler de mesleki kazançlarını Serbest Meslek Kazanç Defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço esasına göre tuttukları defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer.

Serbest meslek faaliyetinde bulunan şirketlerin geliri hangi gelir kapsamındadır?

– Serbest meslek faaliyetinin sermaye şirketi yoluyla icra edilmesi sonucunda elde edilen gelir serbest meslek kazancı değil kurumlar vergisine tabi ticari kazanç niteliğindedir. Söz konusu şirket kazancından ortaklara düşen paylar (kar payı) ise menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabidir.

Serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı sayılabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir?

— Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, bilimsel ve mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanması, — Ticari mahiyette olmaması, — Bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması, — Süreklilik göstermesi, gerekliliği hüküm altına alınmıştır.