Kat mülkiyetinde arsa payı değişir mi?

Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez.

Arsa payı nedir hukuk?

Hukuki İncelemelerARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI. Arsa payı, bir arsa üzerindeki ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade etmektedir. 634 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin d bendi uyarınca bir arsanın, bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına “arsa payı” denilmektedir.

Arsa payı düzeltme davası kaç yıl sürer?

Arsa payı düzeltme davalarında hak düşürücü süre bulunmaz. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin devam ettiği süre boyunca, dava açılabilir. Bu yüzden bu tür davalarda zamanaşımı süresi yoktur.

Arsa payının düzeltilmesi davası nedir?

Arsa payı düzeltmesi davası bir tespit davasıdır. Dolayısıyla bu davada bir hakkın (arsa payının oranı) varlığının tespiti talep edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus davanın açılması için korunmaya değer bir güncel yararın bulunması gerektiğidir.

Arsa payı ve kat mülkiyeti arasında nasıl bir ilişki vardır?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ortak alanların malikler tarafından kullanılmasında arsa payı dikkate alınmaktadır. Söz konusu hüküm şöyledir: “Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

Ev tapudaki arsa payı neyi ifade eder?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ya kat mülkiyeti kurulan binalarda her bir hak sahibine, bağımsız bölüm başına düşen paya arsa payı denir. Ana taşınmazın metrekaresi hesaplandıktan sonra bağımsız bölümlerin metrekaresi üzerinden hak sahiplerine dağıtılır.

Tapuda arsa payı ne demek?

Arsa payı neye göre tespit edilir?

Arsa payı nasıl hesaplanır? Arsa payında temel olarak bağımsız bölümün ana taşınmazın değerine oranı esas alınır. Arsa payının değeri hesaplanırken metrekareye göre büyüklüğü değil, her bir bağımsız bölümün piyasa şartlarındaki alım/satım değeri üzerinden yapılır.

Arsa payı en az kaç olmalı?

Normal bir dairenin arsa payı en az 50 m2 olmalı.

Arsa payı düzeltme davası ne zaman açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davasının açılması herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı ile sınırlandırılmamıştır. Yargıtay’ın içtihatları uyarınca ana yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti statüsünü koruduğu sürece açılabilir.

Arsa payının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davası kime karşı açılır sorusu davanın muhataplarını bilmek açısından önem taşır. Arsa payı düzeltilmesi davasını her kat maliki veya kat irtifakı sahibi diğer kat maliklerine karşı açar. Davalı tarafta müteahhitin değil de tüm diğer kat maliklerinin bulunması önemlidir.

Tapudaki arsa payı neyi ifade eder?