Iyi bir vergi sisteminin temel özellikleri nelerdir?

On Kılavuz İlke

  • Garip Ayaz.
  • I-GİRİŞ
  • II-TEMEL VERGİLEME İLKELERİ
  • Eşitlik ve Adalet (Equity and Fairness)
  • Belirlilik (Certainty)
  • Ödemede Uygunluk (Convenience of Payment)
  • Minimum Maliyetle Toplama (Economy of Collection)
  • Basitlik (Simplicity)

Verginin meşruiyeti nedir?

Devletin vergilendirme yetkisi, ülkesi ve vatandaşları üzerindeki egemenliğine dayanarak sahip olduğu hukuki ve fiili güçtür. Devletin “hukuki ve fiili gücü”nün esası bir taraftan kamu yararına, öbür taraftan da vergi ödeyenlerin gönüllülüğüne dayanır. Buna vergilendirmenin meşruiyeti denir.

Tek vergi sistemine ne zaman geçildi?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan bu karmaşık vergi yapısını düzene sokmak amacıyla 1949 yılında Gelir Vergisi Kanunu kabul edilmiştir.

Gelir vergisinin özellikleri nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, vergiye tabi gelirin beş niteliği bulunmaktadır. Bunlar, gelirin kişisel, yıllık, safi, gerçek ve genel olmasıdır.

Vergi kabahati nedir?

Vergi kabahati; vergi yükümlülerinin, sorumlularının ya da vergiye taraf olan, yargı kararına ihtiyaç göstermeksizin, idari para cezasıyla cezalandırılan, vergi kanunlarında öngörülen yükümlülüklere aykırı fiilleridir.

Vergi ödevi anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

Vergi ödevi, Anayasanın “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Kısa bir madde olmasına rağmen, vergilemenin temel ilkelerine yer vermiştir.

Satın alanın ödediği vergiye ne ad verilir?

Katma değer vergisi (KDV); satılan mal veya hizmeti satın alan kişinin, mal veya hizmeti satan kişiye ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergi türüdür. Mal ya da hizmeti satın alan kişi satan kişiye belirli bir ücret öder.

Satın alanın ödediği vergi nedir?

KDV, bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin o mal veya hizmeti satana ödediği vergi türüdür. KDV beyannamesi mükelleflerin, devletin belirlediği oranlarda, satılan mal ve hizmetten elde edilen gelir üzerinden ne kadar vergi ödemekle yükümlü olduklarını devlete bildirmesidir.

Verginin Optimumu nedir?

Optimal bir vergi yapısı, eşitlik ve etkinlik arasındaki tercihi, birbiri ile rakip hıı amaçlardan toplumun tercihini en ivi şekilde yansıtarak sosval refahı maksimize eden bir vergi yapısıdır.

Verginin mükerrer olması ne demek?

3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.