Ithalat ihracat yapmak için ne gerekli?

Faturalar, ithalatçı ülkelerden gelen taleplere göre Ticaret Odası tarafından uygun şekilde onay alabilir.

 • Proforma Fatura.
 • Orjinal Faturalar.
 • Konsolosluk Belgesi.
 • Navlun Fatura.
 • Sigorta Belgesi.
 • Koli Müfredat Belgeleri.
 • Çeki Listeleri.
 • Eşya Ordinosu.

İhracat ve ithalat belgesi nasıl alınır?

İhracat belgesi almak için ilk adım İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmaktır. Başvuruda gerekli belgeleri verip, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine giderek işlemler başlatılabilir.

İhracat rejim beyanı hangi belgeyle verilir?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak, ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Birliği’ne girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanımı getirilmiştir.

İhracat için gerekli belgeler nelerdir?

İhracatta kullanılan belgeler hangileridir?

 • Ticari Faturalar.
 • Proforma Fatura.
 • Orijinal Fatura.
 • Navlun Faturası
 • A.TR Dolaşım Belgesi.
 • Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Şahıs şirketleri ihracat yapabilir mi?

İhracat yapmak için vergi numarası gerekmektedir. Gerçek Kişiler, yani şahısların ihracat yapabilmesi için ya tüzel kişilik oluşturmaları (yani bir şirket kurmaları) gerekmekte yahut Ticaret Odasına kayıt yaptırmak suretiyle Şahıs Şirketi iştigal etmeleri gerekmektedir.

Yakıt ithalatçısı kayıt belgesi nasıl alınır?

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı), vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenecek taahhütname ile …

Ihracatçı belgesi nedir?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.

Hangi yolla gümrük beyanı yapılamaz?

(1) Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.

DG beyannamesi nedir?

BİLGE “DG” kodlu giriş beyannamesi formatında bir beyanname formu kullanılmak suretiyle, her bir eşyanın cins, nevi, niteliği, miktar ve kıymeti, alıcı/gönderici adı ve adresinin yer aldığı bir liste ve varsa faturaları eklenmek suretiyle beyanda bulunulmaktadır.

İthalat ihracat yapmak için ne gerekli?

Faturalar, ithalatçı ülkelerden gelen taleplere göre Ticaret Odası tarafından uygun şekilde onay alabilir.

 • Proforma Fatura.
 • Orjinal Faturalar.
 • Konsolosluk Belgesi.
 • Navlun Fatura.
 • Sigorta Belgesi.
 • Koli Müfredat Belgeleri.
 • Çeki Listeleri.
 • Eşya Ordinosu.

İhracat nasıl başlar?

İlk olarak ihracat işlemini gerçekleştirebilmek için bir gümrük müşavirliği şirketi ile anlaşarak vekaletname ve diğer şirket evraklarını teslim etmelisiniz. Bu işlemin ardından ilgili ihracatçı birliklerine üyelik gerekmektedir. Bu üyelik ürünlerinizin sınıfına veya bağlı bulunduğunuz bölgeye göre yapılmalıdır.

İthalat aşamaları nelerdir?

İthalat süreçlerini başlıca üç ana aşamaya ayırabiliriz;

 1. Sipariş ve yükleme öncesi yapılması gereken işlemler,
 2. Nakliye sürecinde yapılması gereken işlemler,
 3. Eşya gelişi ile birlikte yapılması gereken işlemler.

Şahıs şirketleri ihracat yapabilir mi?

İhracat yapmak için vergi numarası gerekmektedir. Gerçek Kişiler, yani şahısların ihracat yapabilmesi için ya tüzel kişilik oluşturmaları (yani bir şirket kurmaları) gerekmekte yahut Ticaret Odasına kayıt yaptırmak suretiyle Şahıs Şirketi iştigal etmeleri gerekmektedir.

İhracat nasıl yazılıyor?

İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan ihracat, kısaca “dışsatım” ya da “yurt dışına satış” olarak tanımlanabilir.

Şahıs şirketi ile ihracat yapılır mı?

Her şirket ithalat yapabilir mi?

Kimler İthalat Yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuki tasarruf yapma yetkisi olan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yapabilirler.

Gümrükleme işlemleri kaç gün sürer?

– Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesine ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırk beş gün, diğer …