Işyerinde çalışan temsilcisi nasıl seçilir?

Seçim, vardiyalı çalışanlarında oy kullanmasına imkan verecek şekilde ve gizli oy ile işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.

Çalışan temsilcisi kaç kişi olmalı?

Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Çalışan temsilcisi seçim sonuçları kaç yıl?

Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir. Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

Çalışan temsilcisi hangi yönetmelik?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre “Çalışan temsilcisi”: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı” ifade eder.

Işyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde çalışan temsilcisi görevlendirmesi ile ilgili hüküm nedir?

(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri 7 nci fıkrada belirtilen usule göre işveren tarafından görevlendirilir.

1500 çalışanı bulunan bir işyerinde işveren kaç çalışan temsilcisi görevlendirmek zorunda?

➢ Bin bir ile iki bin çalışan arasında beş, ➢ İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

En az kaç çalışan temsilcisi?

MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

80 işçinin çalıştığı bir işyerine en fazla kaç tane işyeri sendika temsilcisi atanabilir?

“Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasında ise en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak …

Çalışan Baş Temsilcisi nasıl seçilir?

MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.

Sendika temsilcisi kaç yılda bir yapılır?

Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Seçim sonucunda en fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilan edilir. Çalışan temsilcisi seçimleri beş yılda bir yenilenir.

Çalışan sayısı 80 olan bir işyerinde kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirilir?

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerekir?

MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur: a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.