İşveren yükümlülüğü nelerdir?

İşverenin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Çalışanların Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak.
  • Mesleki Eğitimin Sağlanması
  • Ücret Ödeme Yükümlülüğü
  • Çalışanlara Eşit Davranma İlkesi.
  • Çalışan Haklarına Önem Verme.
  • Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması
  • İşveren Olarak Bireysel Gelişime Önem Verme.

İşveren sözleşmede çalışana hangisini belirtmekle yükümlüdür?

Ücret ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sözleşmesinden doğan tazminat ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu yükümlülüklerde ücretlerin vergilendirilmesi vb. konularda kesintilerin yapılarak İlgili Dairelere bildirilmesi işverenin en önemli yükümlülüklerindendir.

Hangisi işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışanların yükümlülükleri?

Maddede yer almaktadır. Buna göre; (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

İşverenin denetleme yükümlülüğü nedir?

Uygulamada önemli olan, işverenin iş kazasına neden olmuş hareketinin işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığının tespiti işidir. Mevzuat hükümlerince öngörülmemiş, fakat alınması gerekli başkaca bir tedbir varsa, bunların dahi tespiti zorunluluğu açıktır.

Iş kanunu kapsamına giren bir işyerini devralan bir işveren işyerine kaç ay içinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür?

Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme …