Işveren tarafından ödenen özel sağlık sigortası gider yazılır mı?

İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız; İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir.

Özel sağlık sigortası SGK primine tabi mi?

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Özel sağlık sigortası gelir vergisinden nasıl düşülür?

Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefi iseniz: Kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin ’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Özel sağlık sigortası vergi indirimi nasıl hesaplanır?

Sonrasında yaptırılan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi prim tutarından  oranında indirim uygulanır ve alınan maaşa göre ödenmesi gereken vergi miktarından bu oran çıkarılarak hesaplama yapılır. Vergi indirim avantajı, maaşın brüt miktarının ’i kadar olmalı ve asgari ücretin yıllık tutarını da aşmamalıdır.

Özel sağlık sigortası maaşa nasıl yansır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi, brüt maaşın yüzde 15’inden fazla olamayacağı gibi asgari ücret tutarını da aşamaz. Prim ödemesi, gelirin elde edildiği ay içerisinde ödenmelidir. Bu sayede vergi indirimi tutarı, işçi veya işveren aylık kazandığı paraya eklenerek ödeme gerçekleştirilmektedir.

İşçi ücretleri gider yazılır mı?

İşçi ücretleri çalışanlar açısından gelir özelliği taşırken, işverenler açısından da gider özelliği taşımaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; fiilen ödenmeyen işçi ücretleri için mükelleflerin stopaj yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Hayat sigortası SGK matrahına dahil mi?

Sigortalının eş ve çocukları için ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik işveren katkı payından SGK primi de kesilecektir. Ayrıca hayat sigortasından da, işveren katkı payı varsa SGK primi kesilecektir.

30 günlük sigorta primi ne kadar 2020?

Asgari ücretli bir çalışanın 30 günlük prim ücreti ise 956 lira 47 kuruştur. Bir işte çalışmayıp sadece genel sağlık sigortası (GSS) ödeyenlerse aylık 107,33 Türk Lirası ödeyecek.

BES gelir vergisinden nasıl düşülür?

Bireysel emeklilik sistemi, 10 yıl ödeme yaptıktan ve 56 yaşınızı doldurduktan sonra bireysel emeklilik hakkı kazandığınızda kazancınızın %25’ini vergiden muaf tutar. Kalan kısımdan sadece % 5 stopaj kesintisi alınır. Bu kesintilerden sonra, BES planınızda toplu para almak yerine yıllık gelir sözleşmesi yapabilirsiniz.

Hangi sigortalar vergiden düşülür?

Vergiden düşen sigortalar denildiği zaman akla gelen başlıca sigorta paketleri hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilik sigortası olarak karşınıza çıkmaktadır.

  • Hayat Sigortası İle Vergi İndirimi.
  • Ferdi Kaza Sigortası İle Vergi İndirimi.
  • Bireysel Emeklilik Sigortası İle Vergi İndirimi.

Hayat sigortası vergi indirimi nasıl yapılır?

Ödenen hayat sigortası primlerinin;

  1. Ücretli çalışan isen ödeme yaptığın ayda elde ettiğin ücretin % 15’i,
  2. Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen beyan edilen yıllık gelirin % 15’i oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir.

Bordroda özel vergi indirimi nedir?

Özel Sektörde Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi İş yerinizde ilgili departman (muhasebe veya İK) muhasebe kaydınızı yaptıktan sonra poliçenize ödediğiniz toplam primin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsiniz.