İşveren hangi durumda kayıtları 15 yıl saklar?

Buna göre; “İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

Işverenin Sgk’ya karşı yükümlülükleri nelerdir?

İşverenin Yükümlülükleri

  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü
  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin istisnai durumları
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğü
  • İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

SGK işyeri devir işlemleri nasıl yapılır?

Aracı tescili veya nevi değişiklik, devir, intikal işlemleri SGK web sitesindeki e-SGK menüsünden “İşyeri Bildirgesi” seçeneği üzerinden yapılmaktadır.

SGK işyeri numarası nasıl alınır?

E-devlet uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu/ E-SGK şifre kısmından giriş yaparak sizin isminie kayıtlı olan tüm sicil numaralarınızı görebilirsiniz. SGK sicil numarasını öğrenmek için E-devlet işyeri kodu öğrenme sayfasına e- devlet verilerinizle giriş sağlayabilirsiniz.

4857 sayılı iş kanuna göre işverenin yükümlülükleri nelerdir?

İşverenler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

Işyeri devri kaç gün içinde bildirilir?

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir.

Işyeri bildirgesi aynı gün verilir mi?

Genel kural olarak işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılması gereken işe giriş bildiriminin pazar günü yapılamayacağına istinaden, yalnızca pazartesi günleri için geçerli olmak üzere, işe giriş bildirimi pazartesi günü işe giren bir kişi için aynı gün Kuruma bildirilebilmektedir.

SGK yeni sicil numarası nasıl alınır?

SSK sicil numarası en basit şekilde e-devlet üzerinden öğrenilir. E-devlet kapısından SSK sicil numarası sorgulaması yapılmaktadır. Kişi e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile birlikte e-devlet portalına giriş yapar. Buna göre sayfanın üst kısmında yer alan 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne giriş yapılır.

SGK sicil no kaç haneli?

Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası 26 haneden oluşmaktadır. Örneğin 2 1084 02 02 9999999 034 99-05 000 gibi numaralar iş yeri sicil numarasıdır.

Işveren hangi durumda kayıtları 15 yıl saklar?

Buna göre; “İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı davranan işverene uygulanacak idari yaptırımlar nelerdir?

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine idari para cezası verileceği de İş Kanunu’nun 107. maddesinde; “Bu Kanunun; a) 92nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, b) 96ncı maddesindeki yasaklara uymayan, işveren veya işveren …

Çalışan ciddi ve yakın tehlikede aşağıdaki haklardan hangisini kullanır?

Çalışana veya işyerine zarar yada hasar verecek ciddi ve yakın tehlike önlenemez durumda ise, işçi yada işçiler tehlikeli bölgeyi veya işyerini derhal terk ederek belirlenen güvenli yere gidip çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabileceklerdir.

Çalışanların genel yükümlülükleri nelerdir?

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

İşveren çalışanların sağlığını korumak için nelerden sorumludur?

6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür.

6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş kazası bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene uygulanacak idari para cezası hangi kurum tarafından verilir?

14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Iş sağlığı ve güvenliğine mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi çalışanın hakları?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Çalışanların…

  • Katılım Hakkı
  • Çalışmaktan kaçınma hakkı
  • Çalışma yerini terk etme hakkı
  • Haklı nedenle iş sözleşmesinin derhal feshedilme hakkı
  • İşvereni şikayet etme ve ihbar etme hakkı

Çalışmaktan Kaçinma hakkı nedir?

Çalışmaktan kaçınma hakkı iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiye / çalışana verilmiş bir haktır. Çalışanın başvurusu üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.

Özel sektörde çalışanları hangi kanuna tabi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin bazı istisnalar hariç tüm çalışanları kanun kapsamına almıştır (İSGK m.2). Yani işçi-memur (statü) ayrımını ortadan kaldırmış, çalışan kavramını getirmiştir. Hatta çırak ve stajyerler de Kanun kapsamında mütalaa edilmiştir.