Işletmeler açısından küreselleşme nedir?

Küreselleşme; “Ülkeler arasındaki mal, hizmet, uluslararası sermaye hareketleri ve teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini ve bunlar sonucu ortaya çıkan ekonomik gelişmeyi ifade eder.”9 Bu tanımlarda da görüldüğü gibi küreselleşmeyle ilgili birbirine alternatif olabilecek tanımlar …

Bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde neler yer alır?

İş yaşantısında da İnsan Kaynakları Departmanları aşağıdaki fonksiyonlara göre birimlere ayrılırlar:

  • İş analizi ve iş dizaynı
  • İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi.
  • Eğitim ve Geliştirme.
  • Performans Değerlendirme.
  • Kariyer Geliştirme.
  • İş Değerleme.
  • Ücret Yönetimi.
  • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

Yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle ortak bir şekilde yeni bir işletme kurup sahip olmalarıyla gerçekleşen işletmeye ne ad verilir?

Joint Venture, çoğunlukla yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle ortak bir şekilde yeni bir işletme kurmalarıyla gerçekleşmektedir. Kurulan yeni işletmeye ortak mülkiyet ya da daha yaygın kullanımıyla Joint Venture denmektedir.

Küreselleşmenin işletmelere etkileri nedir?

Küreselleşme sonucu işletmeler arası işbirlikleri ve ortaklıklar gelişmiştir. Küreselleşme sonucu, doğrudan yabancı sermaye yatırımları artmıştır. şletmelerden başlayarak, bütün ekonomik sektörlerde uluslar üstü bir boyutta, ortak dünya ekonomik stratejisi esasına dayalı bir planlamaya gidilmeye başlanmıştır.

Küresel bütünleşmenin işletmelere sağlayabileceği faydalar nelerdir?

Üretim faaliyetlerinin dünya ölçeğine duyurulmasını, dağıtım ve tüketim olanaklarının yaygınlaşmasına sebep olur. Şirketlerin ticaret hacmi büyürken yabancı sermaye yatırımları artış gösterir. Küreselleşme devletler ve milletlerarası iletişimi kuvvetlendirirken şirketinizin daha çok tanınmasına yardımcı olur.

Insan kaynağını diğer üretim faktörlerinden ayıran özellik nedir?

İşgöreni (emeği) diğer üretim faktörlerinden ayıran bir başka özellik, çalışanların düşünen, etkilenen sosyal bir varlık olmasıdır.

Bir işletmenin ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetleri yürütmek amacıyla kaynak transfer etmesine ne ad verilir?

Not: Bir işletme ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetleri yürütmek amacıyla kaynak transfer ettiği zaman uluslararası yatırım meydana gelir. Bir işletme ürün ve hizmetlerin ihracat ve ithalatıyla meşgul olduğu zaman dış ticaret gerçekleşir.

Uluslararası pazarlara giriş stratejileri nelerdir?

İşletmelerin uygulayabilecekleri uluslararası pazarlara giriş stratejileri arasında ihracat, lisans anlaşmaları, franchising, sözleşmeli üretim, yönetim sözleşmeleri, anahtar teslim projeler, montaj operasyonları, ortak girişim, birleşme ve satın almalar ve doğrudan yabancı yatırımlar olarak sıralanabilir.