Işçilerin kişisel sağlık dosyaları kim saklar?

Mevzuata göre İşveren yükümlülükleri “(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

Adli Sicil kaydı özel nitelikli kişisel veri mi?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 3. maddesine göre; İşçinin özlük dosyasında yer alan kimlik bilgileri, adli sicil kaydı, yerleşim yeri, telefon bilgileri gibi veriler kişisel veridir ve saklama faaliyeti de kişisel veri işleme olarak kabul edilecektir.

Kişisel veriler ne kadar süre ile muhafaza edilebilir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

İşveren çalışanların kişisel sağlık dosyalarını çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür a 10 yıl?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı yedinci maddesine göre işveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıt ile …

Işçilerin kişisel sağlık dosyaları kaç yıl saklanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre ise işçinin kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir. İşçi özlük dosyasındaki belgelere göre saklama sürelerine dikkat etmek gerekmektdir.

Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları kimlerdir?

Veri sorumlusu ise, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. …

Kişisel veriler ne zaman silinir?

Bu süre her halde altı ayı geçemez. (3) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

IP kayıtları ne kadar süre tutulur?

Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek, Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.

2 özlük dosyaları çalışan İşten ayrıldıktan sonra kaç yıl süreyle Saklanmaldır?

Personel konusunda işyerinde firmayı koruyacak tedbirleri almaları için bordroların imzalatılması ve personel dosyalarında yasal zaman aşımı süreleri olan beş yıl saklanması gerekmektedir.