İşçi görev değişikliğini kabul etmek zorunda mı?

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde; Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

Bir işçiye görevi dışında yaptırılan iş nedir?

İşçiye görev tanımı dışında iş yaptırılamaz. Bir çalışana kendi rızası dışında işe alındığı görevinin dışında başka bir iş yaptırılamaz. Bir çalışana kendi rızası dışında işe alındığı görevinin dışında başka bir iş yaptırılamaz. İşverenin bu konuda ısrarı işçi bakımından haklı fesih nedenidir.

İşveren işçi aldığı ya da çıkardığı zaman ne zamana kadar bunu ilgili yerlere bildirmek zorundadır?

MADDE 29. – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

Ise iade davasını kazanan işçi başka bir yerde Calisiyorsa ne yapmalı?

Yani işçi iş akdinin feshinden hemen sonra başka bir iş yerinde çalışıp ücret elde etse bile önceki işyerine karşı açtığı işe iade davasını kazanması durumunda mahkeme tarafından takdir edilecek 4 aylık ücreti tutarındaki boşta geçen süre ücretini alabilecektir.

Görev değişikliğini kabul etmeyen işçi ne yapmalıdır?

Görev değişikliğini kabul etmeyen işçi, işverenin kendisine yazılı olarak ilettiği görev değişikliği bildirimine 6 iş günü içinde yazılı dönüş yaparak görevi kabul etmediğini iletir.

Çalışma koşullarında değişiklik işçiye sözleşmeyi fesih hakkı verir mi?

İşçinin çalışma koşulları işçinin kabulü dışında değiştirilir ve işçi değişen çalışma koşullarında çalışmaya zorlanırsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetme hakkına sahip olur. İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe gidecek ise bu değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih neleri kapsar?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri, “sağlık sebepleri”, “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “ Zorlayıcı sebepler” başlığı altında sıralanmıştır.

4857 sayılı iş kanunu 22 madde nedir?

Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Işçinin ücret ödemesi işin Yapilmasindan sonra en geç ne kadar sürede yapilir?

Bu kapsamda, daha geniş bir Kanun olan Borçlar Kanununda ücret ödeme zamanı, aksine bir hüküm olmadığı sürece her ayın sonu olarak belirlenmiştir. Bu durumda işçi ücretlerinin çalışılan ayın son günü ya da en geç takip eden ayın ilk iş günü ödenmesi gerekmektedir.

Kapanan işyerinden tazminat nasıl alınır?

İşyeri kapandı işten çıkarıldım tazminat alabilir miyim? İşverenin kendi isteği ile işyerini kapatması halinde, işçiler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ikramiye, fazla çalışma ücreti, izin ücreti gibi mevzuattan doğan haklarının tamamını işverenden talep edebilir.

Ise iade davasini kazandim simdi ne olacak?

İşe iade davasını kazanan işçinin eski işine başlatılması gerekir. İşveren eski işi yerine başka birimde veya başka yerdeki işte çalışma şartıyla işe başlatma koşulu dayatamaz. Bu durumda işveren işe başlatmama tazminatını ödemek zorunda kalır.

Işe başlatmama tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır?

1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanununun 12. Maddesi ile, işe başlatmama tazminatının dava tarihindeki ücreti esas alınarak belirleneceği hükme bağlanmıştır. Boşta geçen süre tazminatının aksine işe başlatmama tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanır.