Iş sözleşmesi yapma zorunluluğu kimler?

4857 sayılı İş Kanunumuz’un 8. Maddesi’ne göre; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İşverenin işçi ile iş sözleşmesi yapma zorunluluğu vardır.

Iş sözleşmesi özellikleri nelerdir?

İş sözleşmesinin özellikleri

  • genel ve özel çalışma koşulları
  • günlük ya da haftalık çalışma süresi.
  • ücret, varsa ücret ekleri.
  • ücret ödeme zamanı
  • süresi belirli ise sözleşme süresi.
  • fesih durumunda tarafların uymak zorunda olduğu hükümler.

Belirli süreli iş sözleşmesi hangi hallerde yapılır?

iş sözleşmesidir”. Belirli süreli iş sözleşmesi yapma serbestisi Kanun ile sınırlandırılmıştır2. İşK. m.11/1’e göre belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılabilecektir.

Çağrı üzerine çalışmada işveren çağrıyı en az kaç gün önceden yapmak zorundadır?

mesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimi- ni yerine getirmekle yükümlüdür.

Iş sözleşmesinde ücret belirtmek zorunlu mu?

4857 sayılı Yasanın 8 inci maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Iş sözleşmesi yapma zorunluluğu hangi durumlarda söz konusu?

İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilme- dikçe herhangi bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur. İş sözleşmesinin bir yıl ve daha uzun süreli olması halinde yasa gereği yazılı yapılması zorunlu olmakla birlikte, söz konusu sözleşme içeriğinin de 4857/8.

Iş sözleşmesi şekli nasıl olmalıdır?

İş Kanununa göre iş sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle bağlı olmaksızın sözlü, yazılı hatta örtülü (zımni) bir biçimde kurulabilir. İş Kanununa göre iş sözleşmesi, aksi yasal bir hükümde belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir (İş Kanunu md.8/1).

Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sona eren işçi aşağıdaki hangi hakları talep hakkından yoksundur?

Sözleşmenin sona erdirilmesi haksız fesih olarak nitelendirildiğinde, sözleşme fesih tarihinde sona ereceği için işçi kıdem tazminatına da hak kazanabilecektir. Bu durumda işçinin işverenden ücret değil, tazminat alacağı doğacaktır.

4857 sayılı kanuna göre belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste zincirleme yapılamaz Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkra hükmüne göre belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamamakta, aksi takdirde iş sözleşmesi baştan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Çağrı üzerine çalışmada işçinin ne kadar süre ile çalışacağı?

Ayrıca bu çalışma modeli kısmi süreli olduğundan, günde en fazla 11 (on bir) saat, haftada ise çalışma süresi en fazla 30 (otuz) saat olabilecektir. Yapılan iş sözleşmesinde, eğer günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işçi her çağrıda günde en az 4 (dört) saat çalıştırmak zorundadır (f.3).

Çağrı üzerine çalışmada işçinin ne kadar süre ile?

İşçinin çağrı üzerine çalışma yapabilmesi için işçinin haftalık 30 saat ve altındaki bir süreyle işverenle anlaşıp, iş sözleşmesini kısmi süreli iş sözleşmesi şeklinde kurulması gerekmektedir.