Iş kazalarının kayıt bildirim yükümlülüğü kime aittir?

İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü işverene aittir. İşveren kanunda gösterilen sürelerde ve usulüne uygun olarak durumu yetkili makamlara bildirmek ile sorumlu tutulmuştur.

Hangi olaylar iş kazası sayılır?

Sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olay iş kazasıdır.

İşveren is Kazasini kaç gün içinde Sgk’ya bildirilmelidir?

Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş kazalarının kayıt bildirim yükümlülüğü kime aittir?

6331 sayılı Kanundaki Düzenleme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi” başlıklı 14 üncü maddesinde ise işveren tarafından iş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği belirtilmiştir.

Iş kazalarının kayıtlarını tutmak kimin görevidir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 14’üncü maddesi ile işverenler; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak ve bunlarla ile ilgili raporları düzenlemekle yükümlü kılınmıştır.

İş kazası geçiren kişi ne kadar maaş alır?

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, > Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, > Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Sağlık kuruluşları kendilerine gelen iş kazaları kazalarını en geç kaç günde Sgk’ya bildirmek zorundadır?

İş kazası bildirim süresi, hastane gibi sağlık kuruluşları bakımından kural olarak olayın kendilerine intikal ettiği günden itibaren on gündür. Diğer bildirim sürelerinden farklı olarak kanun koyucu hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na on gün içinde bildirmelerini aramıştır.

İş kazası Sgk’ya nasil bildirilir?

Kurumumuza ———-> Bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç işgünü içinde bildirmeleri gerekmektedir. > “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi” ile doğrudan ya da posta yoluyla sosyal güvenlik il müdürlüğü /sosyal güvenlik merkezine gönderilerek yapılabilir.