İntifa hakkı nedir kuru mülkiyet nedir?

İntifa hakkı, belirli bir mülk üzerinde sahiplik kazanmadan sadece kullanma haklarına sahip olan kişiye verilen isimdir. Peki, kuru mülkiyet nedir? Kuru mülkiyet ise intifa hakkı sahibinin bulunduğu bir gayrimenkulde mülkün asıl sahibi olan kişiye verilen isimdir.

Bir tam mülkiyet bir kuru mülkiyet ne demek?

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyet ya da başka bir deyişle çıplak mülkiyet hakkı; taşınmazlar üzerinde kullanma yetkisi olmayan, ancak tapu üzerinde ismi yer alan kişileri ifade etmek için kullanılır.

Tapuda intifa hakkı vardır ne demek?

İntifa hakkı, kanunlarla güvence altına alınmış malikin sahip olduğu kullanma hakkını ifade eder. Sözleşmede aksi hükümler yer almadığı sürece ve sözleşmede hak sahibinin şahsi kullanımı belirtilmediği durumlarda başkasına devredilebilir.

Intifa mülkiyet Nedir?

İntifa hakkı, mal sahibinin bir öğeyi kullanma, yararlanma ve kullanma hakkını başka bir kişiye devretmek suretiyle kurulan bir haktır. Bu, hakkın parçası olan ve iktisap yönünden miras hakları olan bir haktır.

Kuru mülkiyet sahibi nedir?

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Söz konusu gayrimenkulden yararlanma hakkı olunan bu duruma kuru mülkiyet hakkı ya da çıplak mülkiyet hakkı denir. Ancak kuru mülkiyet sahibi olan kişiler, taşınmazı bir başkasına kiraya veremez veya intifa hakkı sahipliğini bir başkasına devredemez.

İntifa hakkı satışa engel mi?

Üzerinde intifa hakkı olan gayrimenkulün satışı mümkündür. Ancak satın alan kişi intifa hakkı sahibi izin vermediği sürece o gayrimenkulü kullanamayacaktır. Zira yeni malik, o gayrimenkul üzerinde intifa hakkı tesis edildiğini tapu sicili aracılığıyla görebilmektedir.

Intifa hakkı sahibinin hakları nelerdir?

İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır . Bu hak, hak sahibine, intifa hakkı kurulan şey üzerinde çok geniş bir fiili tasarruf yetkisi sağlar . Hatta malikin mülkünden yararlanma ve fiili tasarruf hali adeta ortadan kalkar.

İntifa hakkı süresi var mı?

Olağan zamanaşımı süresi m. 712’de düzenlenmiştir. Buna göre, tapuda yolsuz olarak tescil edilen intifa hakkının, intifa hakkı sahibi tarafından söz konusu taşınmazı çekişmesiz, aralıksız, iyi niyetle ve 10 yıl boyunca zilyetliğinde bulundurması gereklidir.

İntifa hakkı zamanaşımı ile kazanılır mı?

Bunun için taşınmazlarda tapuya tescile, taşınırlarda zilyetliğin nakline gerek yoktur. Tapuya açıklayıcı tescil yapılır. Sağ kalan eşin intifa hakkı, kocanın karının malları üzerindeki intifa hakkı örnek olarak verilebilir. olağanüstü zamanaşımı ile kazanılır.

İntifa hakkı nasıl sona erer?

“İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini ile sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.”

Kuru mülkiyet sahibi evi kiraya verebilir mi?

Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir. Ancak çıplak mülkiyet sahibi, intifa hakkı sahipliğinin mevcudiyetini koruyarak taşınmazı bir başkasına satabiliyor. Böyle bir gayrimenkulü alan kişi İntifa hakkı bulunan kişinin mülkiyetini de kabul etmek zorunda oluyor.

İntifa hakkı olan taşınmaz satılır mı?

İntifa hakkı sahibi intifaya konu olan gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki bir işlem gerçekleştiremiyor. İntifa hakkı olan taşınmazın satışı mümkündür ancak satış sonrasında taşınmazın maliki değişse de taşınmazın intifa hakkı yine sabit kalır ve o kişiye geçmez.