Ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan imar planları ilk önce hangi mercide onaylanır?

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir.

Belediye imar komisyonu başkanı kaç gün içinde imar planını onaylar?

İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

Ikamet izni kaç günde gelir?

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar.

Imar planları nasıl onaylanır?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye başkanınca mühürlenir ve imzalanır. Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar planının tatbikatını engelleyemez.

Onaylanan parselasyon planlarının askı süresi nedir?

İmar planları 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir. Bir aylık ilan süresi içinde eğer itiraz varsa yapılmak zorundadır. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlamakla yükümlüdür.

Belediye kurulması kanunla mı?

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluğunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2. — Bu Kanun belediyeleri kapsar. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. …

Yabancılar için oturma izni ne kadar?

Yabancılar Türkiye’de vize veya vize muafiyeti sonunda 6 aya kadar kısa süreli ikamet izni alabilmektedirler. Bu süreden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancıların yurt dışındaki temsilciliklerimizden amacına uygun uzun süreli vize almaları gerekmektedir.