Il özel idaresi damga vergisinden muaf mı?

İl özel idareleri 488 sayılı Kanunun 8. maddesi ile resmi daire sayıldıklarından damga vergisi mükellefi değildirler.

Protokolde damga vergisi olur mu?

Yapılan protokol ile sözleşme rakamında miktar artırımı bulunuyor ise, artırım yapılan miktar üzerinden vergi alınacaktır. Belli para tutarı ihtiva etmeyen ana sözleşmede yapılan değişiklik protokolü damga vergisine tabi olmamalıdır.

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır?

c) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlarda, bu kağıtların resmi daire veya notere ibraz edildiği, tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

Kimler damga vergisinden muaftır?

Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.

Basit usul damga vergisinden muaf mı?

Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak …

Tarım Kredi Kooperatifi damga vergisinden muaf mı?

Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 15’nci fıkrasında, “Tarım Satış Kooperatifleri, Birlikleri ile Tarım Kredi ve Sulama Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar” hükmüne yer verilerek.

Damga vergisi ödenmemiş sözleşme geçerli midir?

Sözleşmenin damga vergisinin ödenmemiş olması veya eksik ödenmesi, o sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Sözleşmenin geçerli olması için yazılı olarak düzenlenmesi, imzalanması ve hukuki hüküm ifade etmesi ispat için yeterlidir.

Damga vergisinin doğması için ön şart nedir?

Damga vergisi için bir işlemin varlığı, bu işlemin damga vergisi kanununda belirlenen kapsamda işlemlerden olması, anılan işlem için belge düzenlenmiş olması, kanunda gerekli görülmesi halinde belgede parasal tutarın yer alması ve belgenin imzalanması gerekir.

Sözleşme damga vergisi hangi durumlarda kesilir?

Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur. …

Her sözleşme damga vergisine tabi midir?

1- Sözleşmeleri imzalayanlar damga vergisi ödemekle mükelleftir. 2- Sözleşmeler üzerinden alınacak damga vergisi oranı binde 9,48’dir. 3- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen sözleşmelerin her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya oranda damga vergisine tabidir.