Ihmali hareketli suçlar nedir?

Suçlar hareketin şekline göre icrai ve ihmali suçlar olarak ikiye ay- rılmaktadır. Failin ancak aktif, yani yapma şeklinde bir hareket içinde bulunmasıyla işlenebilen suçlara icrai suç denir. 7 Buna karşılık ihmali davranışla, yani hukuken istenen şeyin yapılmaması suretiyle işlenen suçlara ise ihmali suçlar denir.

Suçun maddi ve manevi unsurları nelerdir?

Maddi unsur, suçtan bahsedilebilmesi için bir insan davranışının varlığını zorunlu kılar. Manevi unsur, söz konusu insan davranışının failin kusurlu iradesinin iradesi olmasını zorunlu kılar. Hukuka aykırılık ise söz konusu davranış açısından olayda hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması demektir.

Ihmali suç çeşitleri nelerdir?

Doktrinde ihmali suçlar, gerçek ve gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar şeklinde ele alınmaktadır[67]. Bunlar, kasten veya taksirle işlenebilir. Şayet belli bir suç tipinde icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün salt yerine getirilmemesi öngörülmüşse, bu durumda “gerçek ihmali suçlar” söz konusudur[68].

Çok hareketli suçlar nedir?

Kanuni tanımında birden çok harekete yer verilen suçlara “çok hareketli suç” denir. Bu tür suçların oluşması için kanuni tanımda gösterilen hareketlerin tamamının yapılması gerekir. Örneğin yağma suçu (m. 148), cebir veya tehditle bir malın alınmasıyla oluşan bir suçtur.

Kusur yeteneğini etkileyen haller nelerdir?

Türk Ceza Kanunu, kusur yeteneğini etkileyen halleri 31/34. Maddelerinde düzenlemiştir. Buna göre, kusur yeteneğini etkileyen haller “yaş küçüklüğü”, “akıl hastalığı”, “sağır ve dilsizlik” ve “geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma” hallerinden ibarettir.

Suç unsurları nelerdir?

Suçun unsurları Suçu oluşturan temel unsurlar, kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsurdur.

Kast suçun maddi unsuru mu?

Buna göre, fail fiili işlerken suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşmekte olduğunu biliyorsa, kasten hareket etmiştir. Suçun kanuni tarifinde yer alan bütün maddi unsurlar, kastın kapsamına dâhildir.