İflasın kapanması hangi mahkeme?

İflasın kapanmasına karar verilmesi, iflas idaresi tarafından ticaret mahkemesinden istenir. İflas idaresi, bu talebini, ticaret mahkemesine vereceği son bir rapor ile yapar.

İflasın tasfiyesi ne demek?

İflasın tasfiyesi, iflasın açılmasına karar verilmesi ve bu kararın iflas idaresine gönderilmesinden sonra başlayan süreçtir. Hakkında iflas kararı alınan kişi için yapılması gereken, alınan bu kararı icra etmek olacaktır. Buna göre iflas kararından sonra tasfiye işlemi yapılacaktır.

Basit ve adi tasfiye nedir?

Eğer masaya ait hiçbir mal bulunamamışsa tasfiyenin tatiline karar verilecektir. Defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılayamayacak durumdaysa basit tasfiye usulü uygulanacaktır. Defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılayacak durumdaysa adi tasfiye usulüne gidilecektir.

İflasın hukuki sonuçları nelerdir?

İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI

  • Borçlunun haczedilebilen tüm malları iflas masasına girer.
  • Müflise ait rehinli mallar iflas masasına girer.
  • Üçüncü kişilerin vermiş olduğu rehinler iflas masasına girmez.

İflas eden şirkete dava açılır mi?

2.1. İflas eden şirket aleyhine dava açılabilir mi? İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir.

İflasın kapanması nasıl olur?

İflasın Kapanması Masa mallarının paraya çevrilmesi akabinde yapılan kesin dağıtım ve alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara verilen borç ödemeden aciz belgesiyle iflas tasfiyesi sona erer. İflas tasfiyesinin tamamlanmasıyla iflasın kapanması kendiliğinden gerçekleşmez.

Iflasın kaldırılmasına kim karar verir?

İflasın Kapanması – İflasın Kaldırılması İflasın kapanmasına karar verilmesi, iflas idaresi tarafından ticaret mahkemesinden istenir. İflas idaresi, bu talebini, ticaret mahkemesine vereceği son bir rapor ile yapar. İflasın kapatılmasının talep edilebilmesi için iflas tasfiyesinin bitirilmiş olması gerekir.

Iflasta alacakların ödenme sırası hangi seçenekte belirtilmiştir?

İİK madde 233 e göre ”Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206’nci ve 207’nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır.

Basit tasfiye işlemini kim yapar?

Basit tasfiye usulünde iflas idaresi yoktur. İflas idaresinin görevleri iflas dairesi tarafından yerine getirilir.

İflasın kapandığını kim ilan eder?

Basit tasfiyede de iflasın kapanması için iflas dairesi ticaret mahkemesine başvuracak ve iflasın kapanmasına bu mahkemece karar verilecektir. Bu kapanma kararı da ilan edilir (İİK.m.218/IV).

İflasın açılması ile hangi davalar durur?

İflastan önce açılmış olup da devam eden, müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf bulunduğu hukuk davaları, iflasın açılması ile durur. İflasın açılması ile duracak olan davalar, iflastan önce açılmış olup da halen derdest bulunan iflas masasına giren mal, alacak ve haklara ilişkin hukuk davalarıdır.

İflas kararının kesinleşmesi gerekir mi?

İflas kararının temyizi üzerine Yargıtay, bu kararı hukuka uygun bulursa temyiz talebini reddederek iflas kararının onanmasına karar verecektir. Bu durumda süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmaması veya karar düzeltme talebinin reddedilmesi halinde; iflas kararı kesinleşecektir.