Iflas içi Konkordatoda komiser tayin edilir mi?

İFLAS DIŞI KONKORDATO Buna göre; borçlu öncelikle icra mahkemesinden bir konkordato mühleti isteyecek, bu talep üzerine merci konkordato mühleti vererek bir konkordato komiseri tayin edecektir.

Konkordatonun kesinleşmesi gerekir mi?

Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi, mahkeme tarafından verilen bu tasdik kararı ile mümkün olur. Bağlayıcılık kural olarak, tasdik kararının verildiği an geçerli olmaya başlayacaktır. Bunun için mahkeme kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerekmeyecektir.

Konkordato komiserinin işlemlerine karşı şikayet nereye yapılır?

Borçlu veya alacaklılar, komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri hakkında, kesin mühlet kararı veren asliye ticaret mahkemesine şikayette bulunabilir.

Konkordatoyu kimler talep edebilir?

Kimler konkordato talebinde bulunabilir? İflasa tabi olsun veya olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabilir. Ayrıca her alacaklı da konkordato talebinde bulunabilir.

İflas içi Konkordatoda konkordato mühleti verilir mi?

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki geçici mühlet yalnızca adi ( İflas Dışı ) konkordato da mevcuttur. İflastan sonraki konkordatoda borçluya bir geçici konkordato mühleti veya kesin konkordato mühleti verilmez.

Konkordatonun tasdiki yargılaması bir dava değil çekişmesiz yargı işi midir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinin 2/f fıkrasının 6. ve 7. bendleri uyarınca; Konkordato Mühleti Verilmesi, Konkordato Komiserinin Atanması, Konkordatonun Tasdiki işleri çekişmesiz yargı işlerindendir.

Konkordatonun tasdiki ile ilgili bilgiler nelerdir?

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir. Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir.

Konkordato bittikten sonra ne olur?

Konkordato mühleti verildikten sonra, rehinle güvence altına alınmış alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir. Buna göre, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir, ancak muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı yapılamaz.

Konkordato Komiserini hangisi görevlendirilir?

İlgili maddenin ikinci fıkrasında konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olmasının tercih edileceği belirtilir.

Konkordato Komiserliğini kimler yapabilir?

a)Türk vatandaşı olmak. b)Tam ehliyetli olmak. c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

Konkordatoya kim başvurabilir?

İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.