Ifadesi alınan kişi hangi durumlarda gözaltına alınır?

Cumhuriyet savcısının şüpheli hakkında gözaltına alma kararı verebilmesi için şu iki şartın bir arada bulunması gerekir: Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına, Şüphelinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır (CMK 91/2).

Mahkemeye yazılı ifade nasıl verilir?

İfade verme usulü soru cevap şeklinde işlemektedir.

  1. Kolluk kuvvetleri tarafından kimlik tespiti ve kişilik-ekonomik durum sorgusu yapılır.
  2. Çağrılma sebebiniz olan suçun konusu, anlayabileceğiniz bir şekilde ayrıntılarıyla anlatılır ve avukat tutma hakkınız hatırlatılır.
  3. Kişiye susma hakkı hatırlatılır.

Mahkemede hâkim ne sorar?

Hakim tanığa öncelikle “anlattırıcı soru” sorar. Sonra çapraz sorgu yapar. Yani hakim hem anlattırır hem de verilen cevapları denetler. Daha sonra tanığı getiren kişiye teslim eder.

Ifade verdim dava açılır mı?

Savcı İfade Almadan Dava Açabilir Mi: Kural olarak savcının ifade almadan dava açması mümkün değildir. Bu durum kişinin adil yargılanma hakkını ve savunma hakkını ihlal eder. Zaten bu şekilde hazırlanan iddianame mahkemece reddedilecektir. Reddedilmese dahi kişi avukatı vasıtasıyla bu haksız duruma itiraza edebilir.

Ifade vermek güvenlik soruşturmasını etkiler mi?

Öyleki adli mercilerde veya güvenlik birimlerinde suç isnadından dolayı yargılanma veya ifade verme bile güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasına yol açabilmektedir.

Şikayetçi değilim dedikten sonra şikayetçi olabilir mi?

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme beyanı veya dilekçesi verildikten sonra, aynı fiil ile ilgili bir daha şikayetçi olma veya kamu davasına müdahil olma (katılma) mümkün değildir. Yani, şikayetten vazgeçme beyanının geri alınması veya diğer bir deyişle şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir.

Ifadesi alınan kişi hangi durumlarda gözaltına alınır?

Örneğin, şüpheli hakkında yakalama işlemi yapılmış olmasına rağmen kimliği belli değilse, kimliğinin tespiti amacıyla gözaltına alınabilir. Şüphelinin hazır bulunması gereken birtakım işlemler yapılacaksa, şüphelinin bu nedenlerle de gözaltına alınması mümkündür.

Kural olarak gözaltına alma kararını verme yetkisi kime aittir?

Gözaltı kararını vermeye yetkili merci Cumhuriyet Savcısıdır. Cumhuriyet Savcısı, gözaltına alma emrini kural olarak yazılı şekilde kolluk birimlerine verir; fakat gecikmesinde sakınca bulunan hallerde anılan emri, daha sonra yazılı olarak iletmek koşulu ile sözlü olarak da verebilir.

Gözaltındaki şahıs yakınları ile görüşebilir mı?

Kural olarak gözaltına alınan kişi yakınlarıyla görüşemez. Kanunda gözaltına alınan kişiye yakınlarıyla görüşme hakkı tanınmamıştır. Fakat şüpheli şahıs gözaltındayken istediği zaman müdafiiyle görüşebilir. Nitekim kolluk görevlileri kendi insiyatifleriyle şüphelinin yakınlarıyla görüşmesini sağlayabiliyor.

Göz altına almak ne demek?

Gözaltına alma, yakalanan kişinin hakkında yapılacak ceza muhakemesi işlemlerinin tamamlanması amacıyla ; yetkili hakim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.

Yakalanan kişi en geç kaç saat içinde mahkemeye?

Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülme Süresi ve Serbest Bırakılması (CMK 94) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır. (CMK m.94/1).

Kimler muhafaza altına alınır?

Genel sağlığın korunması için gerekli olan hallerde, suç işlenmiş olmasa bile, jandarma veya polis, “muhafaza altına alma” gibi, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte tedbirler alabilir. Kabahatler Kanunu da sarhoş olan kişileri alkolün etkisi geçene kadar muhafaza altında tutma yetkisi vermiştir.

Bir kimsenin aynı soruşturma kapsamında yeniden yakalanmasına hangi merci karar verir?

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

Tutuklama kararı kim verir?

Tutuklama Kararını Kim Verir? Tutuklama kararı, hakim veya mahkeme tarafından verilir. Ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ana aşamadan oluşur. Soruşturma, suç şüphesi ile başlar, şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin kabulüyle sona erer.

Kimlerin ifadesi alınamaz?

Avukat hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz (CMK m.148/3-4).

Göz altı süresi ne kadar?

Terörle mücadele kapsamında gözaltı süresi hükümlerinin uygulaması da bir yıl daha devam edecek. Gözaltı süresi bireysel suçlarda 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün olacak. Bu süre en fazla iki defa uzatılabilecek.

Gözaltı kararı sicile işler mi?

Göz altı kararı adli sicile işler mi? Gözaltına alınan kişi henüz özgürlüğüne bir kısıtlama getirilmediğinden ve hakkında bağlayıcı bir karar bulunmadığından ,adli siciline işlemez.

Gözaltı süresi en fazla kaç gündür?

gözaltı en fazla süresi 48 saat’tir. Bu suçların toplu olarak işlenmesi durumunda ise en fazla 4 gün’dür. Bu suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda –toplu olarak işlenmesi hali hariç– delillerin toplanmasında güçlük varsa veya dosya kapsamlı ise gözaltı süresi en fazla (48 saat + 48 saat + 48 saat =) 6 gün’dür.