Idari yargıda istinaf harç ve giderlerinde eksiklik olması halinde ilgiliye kaç gün süre verilir?

Dilekçede eksiklik/ yanlışlık bulunması halinde idare/vergi mahkemesi tarafından eksik- liğin 15 gün içinde tamamlanması hususu ilgili tarafa tebliğ edilir, di- lekçe bu süre içerisinde tamamlanmazsa mahkeme tarafından istinaf başvurusunda bulunulmamış sayılmasına yönelik karar tesis edilir.

Kural olarak idari davalarda davalı kendisine tebliğ edilen dava dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde cevap vermelidir?

3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Idari Yargılama Usulü Kanununun 45 maddesinde belirtilen istinaf başvuru süresi kararın taraflara tebliğinden itibaren kaç gündür?

2577 sayılı Kanunun 45. maddesine göre idari yargıda istinaf kanun yolu, ilk derece idare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde başvurulabilen bir yoldur.

Danıştay ilk incelemeyi kim yapar?

İdari yargılama usulünde dava dilekçesini alan mahkeme, dilekçeler üzerinden ilk inceleme yapmak zorundadır. İlk incelemeyi mahkeme heyeti değil, mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye gerçekleştirir ve heyete sunar.

Idari yargıda istinaf süresi ne kadar?

aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Idari yargıda dosya ne zaman tekemmül eder?

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır. ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

Idari davalarda davalı dava dilekçesine kaç gün içinde cevap vermeli?

süre hükme bağlanmış olup, hükümde, “Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler” ifadesine yer verildiğinden aksi belirtilmedikçe tüm cevapların otuz günlük süre içerisinde mahkemeye sunulması/UYAP sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Bölge idare mahkemesi kararına itiraz edilebilir mi?

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir (İYUK m.46):

Dava dilekçesi üzerinde ilk incelemede incelenecek hususlar nelerdir?

İdare Hukukunda İlk İnceleme

  • Görev ve Yetki.
  • İdari merci tecavüzü
  • Ehliyet.
  • İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlemin bulunup bulunmadığı
  • Süre aşımı
  • Husumet.
  • 2577 sayılı kanunun 3’üncü ve 5’inci maddelerine uygun olup olmadıkları

Idari yargıda ilk inceleme aşamasında hangi sırayla incelenir?

d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, e) Süre aşımı, f) Husumet, g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, Yönlerinden sırasıyla incelenir”. İlk inceleme, dava dilekçesinin kayda girmesinden sonra yapılır.