Idare hukukunun temel esasları nelerdir?

Bu dört maddeden yola çıkarak idare hukukuna hâkim olan temel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Cumhuriyetçilik ilkesi.
 • Üniter devlet ilkesi.
 • İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi.
 • Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi.
 • Demokratik devlet ilkesi.
 • Laik devlet ilkesi.
 • Sosyal devlet ilkesi.
 • Hukuk devleti ilkesi.

Idare hukukunun konuları nelerdir?

Kanımızca idarî teşkilât, idarî işlemler, kamu hizmeti, kolluk, kamu görevi, kamu malları, idarî sorumluluk, idarenin denetlenmesi konuları genel idare hukuku konularıdır.

Idare hukukunun alanı nedir?

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Idare hukukunun yazılı kaynakları nelerdir?

1-İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

 • Anayasa.
 • Kanun.
 • KHK.
 • Tüzük.
 • Yönetmelik.
 • Yargısal içtihatlar.
 • İdari teamül ve uygulamalar.
 • Öğretiler.

Idare hukukunun konusunu ne oluşturur?

İdare hukukunun konusunu “kamu idareleri”, yani “devlet idaresi” oluşturur. Bu nedenle, idare hukukunun konusunu tespit ederken “özel idareleri” bir kenara atmak gerekir. Sonuç olarak idare hukukunun, aslında “kamu idaresi hukuku” olduğunu söyleyebiliriz.

Kamu hizmetine hakim olan temel ilkeler nelerdir?

Kamu hizmetlerinin tümüne hakim olan temel ilkeler ise; süreklilik, değişkenlik ve uyum, eşitlik ve tarafsızlık olarak belirtilebilir (Gözübüyük, 2003: 32).

Idarenin mal varlığı arasında neler vardır?

Kamuya ait mallar, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallardır. İdarenin sahip olduğu taşınır, taşınmaz malların tamamı idarenin mal varlığını oluşturur.

Idarenin sorumluluk türleri nelerdir?

İdarenin sorumluluğu kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki temel sorumluluk türü vardır.

Idari yargılama usul hukukunun yardımcı kaynakları nelerdir?

İdari yargılama usulünün mevzuattan sonra önemli kaynakları arasında yargı kararları yer almaktadır: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve Danıştay kararları. Bu kaynaklara ek olarak bilimsel eserler de idari yargılama hukukunun önemli kaynakları arasında yer almaktadır.

Idari fonksiyona hangisi dahildir?

Dolayısıyla, idari fonksiyon esasen idare cihazı tarafından yerine getirilmekle beraber, Yasama ve Yargı organlarınca yürütülen bazı iş ve faaliyetleri de kapsamaktadır. Yasama ve Yargı fonksiyonuna dahil olmayan kamu hukuku işlemlerinin idari sayılması çok doğaldır ve onlar da idare hukukuna tabi olacaklardır.

Idare hangi organın içinde yer alır?

Anayasamıza göre, idare organı, yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu dışında kalan kısmıdır. Bakanlar Kurulu da başbakan ve bakanlardan oluşmaktadır.

Idare hukukunun temel esasları nelerdir?

Bu dört maddeden yola çıkarak idare hukukuna hâkim olan temel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Cumhuriyetçilik ilkesi.
 • Üniter devlet ilkesi.
 • İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi.
 • Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi.
 • Demokratik devlet ilkesi.
 • Laik devlet ilkesi.
 • Sosyal devlet ilkesi.
 • Hukuk devleti ilkesi.

Idare hukuku ne ile ilgilenir?

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Statü hukuku ne demek?

İdare hukuku, kısmen yeni bir hukuk dalıdır. Statü hukuku olarak da kabul edilmektedir. Bu disiplin kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar, idari yargıda çözülür. Anayasaya göre, idarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu tamamen açıktır.

Idare hukukunun yardımcı kaynakları nelerdir?

Buna göre asli kaynaklar; anayasa, kanun, uluslar arası antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK) ve yönetmeliklerden oluşur. Yardımcı kaynaklar ise yargı kararları (kazai içtihatlar) ve doktrinden (bilimsel içtihatlar) oluşur.

Idare hukuku avukatı ne iş yapar?

İdare hukuku, kamu yararını sağlamak, bireyler ve toplulukların idare arasındaki ilişki süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare avukatı ise bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verilen bir isimdir. Tüm idare sisteminin amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. …

Statü işlemleri nelerdir hukuk?

bir idarî işlem türüdür. bireysel / birel işlem teşkil ettiği için idari işlem üst başlığının idarî karar alt ayrımında; idari işlemin içeriği bakımından sınıflandırılması açısından da subjektif işlemlerle aynı alt ayrımda yer alırlar. statü işlemler, şart işlem olarak da adlandırılabilmektedir.

Devletler Umumi Hukuku ne demek?

Devletler Genel Hukuku; Bağımsız devletler veya milletlerarası kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ülkemizde hukuk tasnifi içinde kamu hukukuna giren bir hukuk dalıdır.Bağımsız ve kendi hâkimiyetine sahip devletler, bağımsız uluslararası örgütler ve hatta müstakil bağımsızlıkları bulunmamakla birlikte …