Hukuk kurallarının aynı durumda bulunan herkese uygulanabilir olmasına ne denir?

Genellik: Sadece belli bir kimseye değil, aynı durumda bulunan tüm kişilere uygulanmasıdır. Hukuk Kuralları herkes için geçerlidir.

Doğal hukuk ve pozitif hukuk nedir?

Doğal hukuk nedir sorusuna verilecek en genel cevap insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan hukuk alanıdır. Doğal hukuk kuramı olarak da adlandırılan kavram, doğal olarak var olan hukuktur. Pozitif hukuk kurallarından üstün ve daha mükemmeldir. Hata pozitif hukuk kurallarına da etki eder.

Hukuk kurallarının diğer toplumsal kurallardan farkı nedir?

Hukuk kuralları toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani maddi yaptırımla desteklenmiş sosyal kurallardır. Hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkı, bu kuralların devletin zorlayıcı gücüyle desteklenmiş olmasıdır.

Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi için hangi unsurları içermesi gerekir?

Bir adetin bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekir. Bunlar, “maddi unsur”, “manevi unsur” ve “hukuki unsur”dur.

Kanunların ait oldukları devletin ülkesinde bulunan herkese uygulanması temeline dayanan ilke nedir?

Şahsilik ilkesine göre, bir ülke vatandaşına, vatandaş nerede olursa olsun ülke yasaları uygulanır. Örneğin, kişilik, miras, aile hukukuna ilişkin alanda daha çok şahsilik ilkesi uygulanır. Mülkilik ilkesine göre, hukuk kuralları, ülke içinde bulunan yerli yabancı herkese uygulanmalıdır.

Hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanmasında temel ilke nedir?

Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması Kural olarak, hukuk kuralları, yürürlükte bulundukları süre içinde meydana gelen olay ve işlemlere uygulanır. Bu ilke, hem kamu hukuku hem de özel hukuk kuralları için geçerlidir (Gözübüyük 2016: 80).

Doğal hukuk düşüncesi nedir?

Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku (Latince: lex naturalis) içeriği doğal olarak var olan, doğal olarak ayarlanmış ve her şeyin üzerinde (her zaman ve her yerde) geçerliliğe sahip bir hukuk olarak tanımlanabilir. Doğal hukuk; insanın akılla erişebileceği, yazılı olmayan hukuk kuralıdır.

Pozitif hukuk Nelerden Oluşur?

Pozitif hukuk; belli bir memlekette belirli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünüdür. (kanun, tüzük, yönetmelik, örf ve adet kuralları…) İdeal Hukuk; olması gereken hukuktur.

Bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar bütününe ne denir?

Hukuk bireylerin birbiriyle ve bireyin toplumla ilişkilerini düzenleyen, uyulması kamu gücüyle sağlanan kurallardır. Toplum düzenini sağlayan bu kurallar, bireylerin uyması gereken “buyruk” ve “yasakları” göstermektedir.

Hukuk toplumsal yaşamda kurulan hangi ilişkileri düzenler?

Özetle hukuk, toplumsal yaşamda kişi ile kişi ya da kişi ile eşya arasındaki ilişkileri düzenler; hukuk eşya ile eşya arasında kurulan ilişkiye el atmaz, çünkü eşya hukuk kapsamında ilişkinin öznesi değildir, dolayısıyla hukukun da hakkın da öznesi olamaz. Yargı ise hukukun kendisi değildir.

Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

Devletin yetkili organlarınca yürürlüğe konulan anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi yazılı hukuk kuralları ile örf ve adet hukuku, pozitif hukuk kurallarını oluşturur.

Kanunun geriye yürümezliği ne demek?

Hukuk devletinde devlet, hukuk güvenliğini sağlama yükümlüdür. Hukuki güvenlik ilkesi kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. “Yasaların Geriye Yürümezliği İlkesi” uyarınca yasalar kural olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar.