Hizmet işlerinde alt yüklenici işin ne kadarını yapabilir?

“(3) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin 0’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak …

Sözleşmede yüklenici ne demek?

a) Eser sözleşmesinde yüklenici, üzerine aldığı işi doğrudan doğruya iş sahibinden bağımsız olarak yapma yükümlülüğü altındadır. Kendi adına iş yapması nedeniyle de başkalarına verdiği zararlardan sorumludur. Ayrıca iş sahibi sorumlu tutulamaz. c) Eser sözleşmelerinde yüklenici, yaptığı işin uzmanıdır.

Kimler alt yüklenici olamaz?

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri …

Hizmet Alım sözleşmesi ne demek?

Hizmet alım sözleşmesi (eser sözleşmesi olarak da bilinir), bir kişinin (yüklenici) başka bir kişiyle (iş sahibi) arasında yapılan anlaşma uyarınca ve önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında, üstlenilen bir işin yerine getirilmesi için kullanılır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı nedir?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1 inci maddesinde “Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması bulunmaktadır.

Hizmet alımı ihalelerinde iş artışı nasıl yapılır?

Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında (Güvenlik, temizlik vb.), işin devamı sırasında yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir ancak işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.

Tip sözleşme ne demek?

TİP SÖZLEŞME NEDİR? Tarafları bağlayacak koşulları, genellikle sözleşmeye taraf olmayan kimselerce (sözgelimi idari makamlarca) veya taraflardan birince belirlenen ve tarafların aralarındaki sözleşmeyi bu çerçevede yapmaları gereken sözleşme olarak tanımlanıyor.

Ön sözleşme ne demek?

Ön sözleşme , tarafların ileride bir ana sözleşme yapacaklarına ilişkin olarak kurdukları bir sözleşmedir. Ön sözleşme yasal dayanağını 6098 sayılı TBK. M.29/1’deki ” Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir” kavramından almaktadır.

Yüklenici alt yüklenici nedir?

Alt yüklenici sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Böylece hiç iş bitirmesi olmadığından ihaleye giremeyen taşeron firmalar, alt yüklenici sözleşmeleriyle iş bitirme sahibi oldular.

Alt yüklenici damga vergisi öder mi?

Sözleşme yapılan yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmeler de Damga Vergisine tabidir. İhale yapıldıktan sonra fiyat farkı uygulamasına gidilip, ihale kararı alınmış ise ihale kararında yer alan tutar üzerinden binde 5,69 oranında Damga Vergisi alınması gerekir.

Yüklenici sözleşmeyi feshedebilir mi?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 sayılı Kanun) kapsamında imzalanan bir sözleşmenin İdare tarafından feshedilmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Oysa yüklenicinin de haklı nedenlere dayanarak sözleşmeyi feshetmesi mümkündür.

Geçerli sözleşme nasıl olur?

Sözleşmelerin geçerliliği, kural olarak hiçbir şekle bağlı değildir. Ancak bazı sözleşmeler bazı kanunlarda yazılı şekle veya resmi şekle bağlanmıştır. Resmi şekil sözleşmenin resmi memur huzurunda yapılmasıdır.