Hisseli tapu başkasına satılır mı?

Hisseli taşınmazın tüm hisseleri birlikte satılabilir. Hisse sahiplerinin, gayrimenkulün satışı konusunda ortak karar vermeleri ve satış için tapuda hazır bulunmaları gerekir. Taşınmaz üzerinde hissesi bulunan kişiler satın almak istemedikleri zaman söz konusu pay diğer kişilere satılabilir.

Satış yapılan tapu bozulur mu?

Tapu satışı sırasında hile iddiasına dayanarak, söz konusu işlem ya da fiilin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre kanunlarımızda hak düşürücü süre olarak belirlendiği için tarafların bu süre dışında dava açmaları mümkün değildir.

Koca karısına ev satabilir mi?

Artık kocanız sizden habersiz oturduğunuz evi yani “aile konutunu” satamaz. İster yeni Medeni Kanun’un yürürlüğü girdiği 2002’den sonra isterse, 20 yıl önce evlenmiş olun yargı aile konutlarını koruma altına aldı. Kocanız sizin onayınız olmadan “aile konutunu” satarsa, satışı iptal ettirmeniz mümkün.

Miras kalan hisseli tarla nasıl satılır?

Miras kalan arsanın hisseli olma durumunda ise satış şekli hissedarların oy çoğunluğu ile belirleniyor. Oy çoğunluğu sağlandığı taktirde arsa satışı nakit ya da kat karşılığı olarak yapılabiliyor. Mirasçı kendi hissesini ‘gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi’ ile satabiliyor.

Hisseli tapu icradan satılır mı?

Hisseli Tapuda Haciz Burada hisseli tapunun haczi de söz konusu olabilmektedir. Paylı Mülkiyetin İcra Yoluyla Satışı → Hisseli tapuda haciz işlemi söz konusu olduğu zaman ilgili pay üzerinde haciz konularak bunun satışı gerçekleştirilir.

Hisseli tapu olur mu?

Gayrimenkul sahiplerinin adları hisseli tapuda açık olarak yazılır ve gayrimenkulün kaç ortağı bulunduğu belgelenir. Hisseli tapuda belirtilmeyen detay ise, hangi ortağın hangi bölümün sahibi olduğudur. İki türde Hisseli Tapu bulunmaktadır. Bunlardan biri paylı mülkiyet, diğeri ise elbirliği ile mülkiyettir.

Tapuda zaman aşımı kaç yıldır?

Tapu İptal Davasında Zaman Aşımı Ne Kadardır? Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları 10 yıl içinde açılmak zorundadır. Kadastro çalışmaları sonrasında oluşmuş bir tapu kaydına karşı dava açılmak isteniyorsa, dava kaydın oluşmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

Satış iptal davası hangi durumlarda açılır?

Tapu iptal ve tescil davası en temelde mülkiyet hakkına ilişkin yolsuz bir tescilin varlığı halinde açılan bir dava olsa da; ipotek, önalım, şerh edilmiş kira ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sükna vb. gibi sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz bir tescilin bulunması halinde de açılabilen bir davadır.

Ev Tapusu eşe nasıl devredilir?

Eşe tapu devri yapılması hususunda iki seçenek bulunuyor. Bunlar: tapuda satış yapılması veya tapunun hibe edilmesi. Tapuda yapılan satışlarda, satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödemesinin yapılması isteniyor. Bu bedel hem alıcıdan hem de satıcıdan isteniyor.

Eş izni olmadan ev satılabilir mi?

Medeni Kanun’a göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.