Hiç kimse bir derneğe mensup olmayan zorlanamaz hükmüne hangi yasal düzenlemede yer verilmiştir?

2- Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi “dernek kurma ve toplantı özgürlüğü” başlığı altında şu hükmü ihtiva etmektedir: “Herkesin barışçı amaçlarla toplanma ve başkalarıyla dernek kurma özgürlüğüne hakkı vardır.

Anayasanın hangi maddesinde derneklerle ilgili temel hükümler?

33. Madde. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.

Dernekler kanunu medeni hukukla ilgili mi?

Dernekler, Türk Medeni Kanunumuzda (TMK)2 56/100. maddeler arasında ve ayrıca Dernekler Kanunu (DK)3 ve yönetmelikler ile birlikte uluslararası antlaşmalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Hukuk kurallarınca haklara ve borçlara ehil olma gücü tanınmış varlıklara kişi denmektedir.

Bir derneğin kamuya yararlı dernek olup olmadığı nasıl tespit edilir?

Kamu yararına çalışan dernekler, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir.

Sivil toplum kuruluşları hangi kanuna tabi?

Bu kanunlar şunlardır: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine.

Anayasanın 13 maddesi nedir?

Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

Derneklerin kendiliğinden sona ermesine kim bakar?

Derneğin Genel Kurul Kararı İle Sona Ermesi Derneklerde Genel Kurul, TMK madde 88 uyarınca her zaman derneğin feshine ilişkin karar alma yetkisine sahiptir. Ancak derneğin feshi nedeni ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı olmalıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanuna göre derneklerin ve vakıfların zorunlu organları kaç tanedir?

Madde 0072: Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler.

Kamuya yararlı dernekleri kim denetler?

5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu maddesinde derneklerin gerek görülen hallerde İçişleri Bakanı ve mülki idare amirleri tarafından denetletileceği belirtilmiş, aynı Kanunun 27 nci maddesinde kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklerin iki yılda bir denetlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamuya yararlı dernekler nelerdir?

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STAÜSÜNDEKİ DERNEKLER LİSTESİ
S.NO DERNEK KODU KAMU YARARI STATÜSÜNDEKİ DERNEK ADI
1 01.02.108 ADANA SAĞIR VE DİLSİZLER DERNEĞİ
2 01.11.062 ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ
3 01.03.087 ADANA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ