Hesap verebilirlik türleri nelerdir?

Onlara göre, bürokratik, yasal, profesyonel ve politik olmak üzere dört çeşit hesap verebilirlik türü bulunmaktadır (2000b: 418).

Hesap verebilirlik ilkesine ne ad verilir?

Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Hesap verebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.

Hukuki hesap verilebilirlik nedir?

Hesap verebilirlik, denge denetlemenin özüdür. Vatandaşlar, yönetimde kimin hangi kararları nasıl aldığını bilme hakkına sahiptir. Bu sayede, hukuka aykırı veya toplumun çıkarlarıyla çelişen durumlar tespit edilerek, ilgili yöneticiler sorumlu tutulabilir.

Hesap verme sorumluluğu ne demek?

4.1. Hesap verme sorumluluğu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu tutulmayı kapsar.

Hesap Verirlik ne demek?

Hesap Verebilirlik (Accountability) Nedir? Merkez bankalarının aldıkları kararlardan, bunların sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden topluma karşı sorumlu olması anlamına gelmektedir. Hesap verme sorumluluğu merkez bankası bağımsızlığının bir gereği olup, çeşitli şekillerde yerine getirilebilmektedir.

Kamu kuruluşları siyasal açıdan hesap verme yükümlülüğüne sahip midir?

Siyasal Boyut: Halkın temsilcileri aracılığıyla yönetildiği temsili demokrasilerde yönetenlerin yönetilenlere karşı hesap verme sorumluluğu altında oldukları tabii bulunmaktadır. Bu hesap verme sorumluluğunu güçlendiren bir diğer mekanizma da bağımsız bir yüksek denetim organı olan Sayıştay’dır.

Yönetimde hesap verme nedir?

Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, kendilerine yetki, kaynak ve görev verilen kamu çalışanlarının, kendilerinden beklenildiği gibi hareket edip etmediklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Muhasebe hesap kodları ne işe yarar?

Muhasebe Hesap Kodları Ne İşe Yarar? Muhasebe hesap kodlarında sayılar başroldedir. Ana hesapların üç haneden oluştuğu muhasebe kodlarında ilk hanede yer alan rakam gelir tablosu, bilanço ve nazım hesaplarına göre farklılıklar içerebilir. Bunlar aşağıdaki gibi listelenir:

Peki, hesap verebilirlik nasıl hesaplanabilir?

Bu yönüyle hesap verebilirlik, modern demokratik yönetimlerin ayırt edici bir özelliği ve kamu yönetiminin tamamlayıcı bir unsuru olarak görülmektedir.

Muhasebe hesap kodlarında sayılar başroldedir.?

Muhasebe hesap kodlarında sayılar başroldedir. Ana hesapların üç haneden oluştuğu muhasebe kodlarında ilk hanede yer alan rakam gelir tablosu, bilanço ve nazım hesaplarına göre farklılıklar içerebilir. Bunlar aşağıdaki gibi listelenir: Hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları ile başlıyorsa bu hesapların bilanço hesapları olduğu anlamına gelir.

Hangi şirketlerde günlük Muhasebe işlemleri yapılır?

Şirkete ait fatura, kasa, banka gibi günlük muhasebe işlemleri şirketin mevcut muhasebe sistemine kaydedilir. Yapılan bu kayıtlar, yüzlerce hatta binlerce olabileceği gibi büyük ölçekli şirketlerde on binlere dayanan muhasebe kaydı bulmak da mümkündür.

Hesap verebilirlik türleri nelerdir?

Onlara göre, bürokratik, yasal, profesyonel ve politik olmak üzere dört çeşit hesap verebilirlik türü bulunmaktadır (2000b: 418).

Hukuki hesap verilebilirlik nedir?

Hesap Verebilirlik: Kavramsal Çerçeve Bireylerin yaptıklarından dolayı hukuksal, yönetsel, idari ve politik olarak sorumlu tutulmasıdır (Burke vd., 2007: 619). Kimin, kime karşı, niçin, neden ve hangi gerekçelerle sorumlu tutulduğuna ilişkin ortaya konan yükümlülük düzeyidir (Manning, 2008: 98).

Hesap verilebilirliğin amacı nedir?

Bu nedenle, kamusal hesap verebilirliğin ilk işlevi, bir kamusal düzenleme olarak, demokratik kontrolü sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Yetkilerin transferi zincirinde bulunan her bir temsilcinin, transfer edilen yetkinin denetim kurumlarınca denetlenmesini istemesi tabiidir.

Yönetimde hesap verme nedir?

Bir yönetim kavramı olan hesap verebilirlik (accountability), kamu görevlilerinin yetkilerini kullanmalarından ve yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmalarını ifade etmektedir. Baş, hesap verebilirlik kavramını “bir cevap verme, açıklamada bulunma yükümlülüğü” olarak tanımlamıştır (2007:3).

Yasal hesap verebilirlik nedir?

Yetki, sorumluluk ve görevlerle ilgili sorumlu ve cevap verebilir davranma gerekliliği. Bu sayede, hukuka aykırı veya toplumun çıkarlarıyla çelişen durumlar tespit edilerek, ilgili yöneticiler sorumlu tutulabilir. …

Hesap verilebilirlik ilkesine ne ad verilir?

Hesap verebilirlik ilkesi, idarenin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken her türlü eylem, işlem ile tutum ve davranışlarını amirlerine ya da kamuoyuna karşı açıklayabilmesi anlamına gelmektedir.

Hesap verebilirlik ne demektir?

Hesap verebilirlik, denge denetlemenin özüdür. Vatandaşlar, yönetimde kimin hangi kararları nasıl aldığını bilme hakkına sahiptir. Bu sayede, hukuka aykırı veya toplumun çıkarlarıyla çelişen durumlar tespit edilerek, ilgili yöneticiler sorumlu tutulabilir.

Yeni yönetim anlayışının temel özellikleri nelerdir?

Hiyerarşik bürokrasiden ziyade piyasalara öncelik vermek, müşteriye karşı sorumluluk, süreçlerden çok sonuçlara yoğunlaşmak, kaçınmaktan çok sorumluluk almak, kamu yönetiminden çok işletme yönetimi gibi hareket etmek, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik üzerinde yoğunlaşmak, kamu yönetiminin yeni değerleri olmuştur ( …

Şeffaflık ve hesap verebilirlik nedir?

Şeffaflık ilkesi, şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.

Hesap verebilirlik ilkesi nedir?

Kamuda saydamlık nedir?

Saydamlık, devletin amaçlarını ve bu amaçları hayata geçirmek için uyguladığı politikaları ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlara ilişkin bilgileri kamuoyuna her türlü iletişim araçlarıyla duyurmasıdır.

Yasal hesap verebilirlik ne demek?