Hekimler hakkındaki adli olaylarda bilirkişilik görevi kime aittir?

Bilirkişinin tayini ve üç kişiden fazla olmamak üzere adedinin tesbiti hakime, gecikmesinde zarar olabilecek durumlarda Cumhuriyet Savcısına aittir. Hekimlerin sağlıkla ilgili konularda bilirkişilik görevi vardır.

Hekimini özgürce seçme hakkı hangi bildirge?

Hekim seçme hakkı; ulusal ve uluslar arası metinlerde şu şekilde yer almaktadır: ‘Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.'(Lizbon Bildirgesi 1981), ‘Hastalar, sağlık sisteminin işleyişi ile uyumlu olarak, hekimlerini veya diğer sağlık personelini ve sağlık kurumlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Hekimin yerine getirmekle yükümlü olduğu edim hastanın neyi korumaktır?

Hekimin yerine getirmekle yükümlü olduğu ilk edim, sözleşmenin karşı tarafının yani hastanın yaşamını korumaktır.

Doktorların hak ve sorumlulukları nelerdir?

HEKİM HAKLARI ve YASAL SORUMLULUKLARI

 • Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı
 • Yeterli Ücret Alma Hakkı
 • Mesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkı
 • Modern Teknoloji ve Bilimi Kullanma Hakkı
 • Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı
 • Hastayı Reddetme Hakkı
 • Konsültasyon İsteme Hakkı

Doktor hastaya bakmak zorunda mı?

Hastanın bakımını sağlayacak koşulları da hekimin yaratması lazım. EĞER sağlık çalışanı bir kamu görevlisiyse, acil bir durumsa hiçbir şekilde hekimin reddetme hakkı ve yetkisi yoktur. Mutlaka bakmak zorundadır. Hastanın veya yakının kendisine bir şiddet kullanması halinde mevzuatımız doktora çekilme hakkı veriyor.

Hangi olaylar adli vakadır?

Adli olgu olarak bildirimi gereken durumlar 1-Bir başkası tarafından yapılan aktif yada pasif bir eylem sonucu sağlığı bozulanlar; Kasti saldırılar, Kazara yaralamalar, Her türden zehirlenmeler, asfiksiler, Kötü muamele-işkence, Hekimin veya hastanenin tıbbi hata yönünden suçlandığı durumlar.

Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi gözden geçirilerek hazırlanan bildirge nedir?

1995 yılında ise yine Dünya Tabipler Birliği tarafından Lizbon Hasta Bildirgesi gözden geçirilerek Bali bildirgesi yayımlanmıştır. Bu bildirge ile hekimler ve hastalar arasındaki ilişkinin niteliği ayrıntılı olarak netleştirilmiştir. Tıbbi deontoloji ile hasta-hekim ilişkisinin etik kuralları belirlenmiştir.

Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi nedir?

1981 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlamıştır. Hasta, bir dış baskı altında kalmadan özgürce çalışabilen bir hekim tarafından bakılma hakkına sahiptir. 3. Hasta, yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul ya da ret etme hakkına sahiptir.

Hekimin sır saklama yükümlülüğü ile çelişen diğer bir yükümlülüğü nedir?

Sır saklama yükümlülüğü hekim dışında diğer sağlık personellerine de yüklenmiştir. Hukuki açıdan hekim, hasta ile arasındaki sözleşme gereği sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranırsa, hastanın uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

Hekimin özen yükümlülüğü nedir?

Hekim ile hasta ilişkisinde hekim, borcunu yerine getirirken özenli davranmakla yükümlüdür. Hekimin özen yükümlülüğünde ölçü olarak aynı alanda basiretli bir hekimin göstermesi gereken davranış esas alınır. Özen yükümlülüğüne aykırı davranan hekim görevini gereği gibi yerine getirmemiş sayılır.

Hekimin sorumlulukları nelerdir?

Hekimin Yükümlülükleri

 • Özen gösterme yükümlülüğü
 • Muayene yükümlülüğü
 • Hastanın öyküsünü alma yükümlülüğü
 • Teşhis yükümlülüğü
 • Tedavi yükümlülüğü
 • Zamanında tedavi yükümlülüğü
 • Reçete yazma yükümlülüğü
 • Kayıt tutma yükümlülüğü

Hekimin hastayı reddetme hakkı var mıdır?

“Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, meslekî veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.” Tüzüğün 19. Maddesi uyarınca da; “Tabip ve diş tabibi meslekî veya şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir.

Hekimler hakkındaki adli olaylarda bilirkişilik görevi kime aittir?

Bilirkişinin tayini ve üç kişiden fazla olmamak üzere adedinin tesbiti hakime, gecikmesinde zarar olabilecek durumlarda Cumhuriyet Savcısına aittir. Hekimlerin sağlıkla ilgili konularda bilirkişilik görevi vardır.

Doktor hastaya bakmak zorunda mı?

ACİL koşullarda hekimin hastayı reddetme hakkı yoktur. Eğer acil bir durum yok ise hasta ve hekim arasında tanı ve tedavi süreçleri için iletişim gereklidir. Acil olmayan durumlarda hekimin de hastayı reddetme hakkı vardır.

Doktor hastayı görmeden reçete yazabilir mi?

1- Hekim, hastayı görmeden ilaç yazamaz. Yazarsa hekim olmaz. Hekim, tıp ile ilgili hastası üzerinde kendi kararını verir ve bu karardan kendisi sorumludur. Bu durumu uygulamayan hekimlere, hastalar olmadan hasta yakınları şu şekilde başvururlar.

Doktorların hak ve sorumlulukları nelerdir?

HEKİM HAKLARI ve YASAL SORUMLULUKLARI

 • Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı
 • Yeterli Ücret Alma Hakkı
 • Mesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkı
 • Modern Teknoloji ve Bilimi Kullanma Hakkı
 • Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı
 • Hastayı Reddetme Hakkı
 • Konsültasyon İsteme Hakkı

Hangi olaylar adli vakadır?

Adli olgu olarak bildirimi gereken durumlar 1-Bir başkası tarafından yapılan aktif yada pasif bir eylem sonucu sağlığı bozulanlar; Kasti saldırılar, Kazara yaralamalar, Her türden zehirlenmeler, asfiksiler, Kötü muamele-işkence, Hekimin veya hastanenin tıbbi hata yönünden suçlandığı durumlar.

Hekimin yükümlülükleri nelerdir?

Hekimin yükümlülükleri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

 • İnsan yaşamını koruma yükümlülüğü
 • Hekimlik meslek kurallarına uygun davranma yükümlülüğü
 • Hasta Haklarına özen gösterme yükümlülüğü
 • Kişisel edim yükümlülüğü
 • Teşhis koyma yükümlülüğü
 • En uygun tedaviyi seçme yükümlülüğü
 • Doktor sorumlulukları nelerdir?

  Hastaları hijyen, diyet ve hastalık önleme konusunda bilgilendirmek, Kanunların izin verdiği durumlar haricinde hasta-doktor gizliliğini bozmamak, Kaliteli tedavi sağlamak için hastanedeki diğer tıbbi ve tıbbi olmayan personel ile irtibat kurmak.

  Aile hekimi değiştirme hakkımız var mı?

  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre, kişilere aile hekimini seçme hakkı tanınmasına karşın hekimlere hasta seçme konusunda hak verilmemiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne göre de, hastaya bakmayı reddetme resmi görevin dışında mümkündür.

  Sağlık ocağı reçete yazabilir mi?

  Aile Hekimleri, SUT’ta Aile Hekimi uzmanının ve uzman hekimin yazabilecekleri tüm ilaçları reçete edebilirler. Ancak SUT’ta ilgili uzmanın (göz hastalıkları uzmanı, cildiye uzmanı, psikiyatri uzmanı gibi) yazabilecekleri ilaçları yazamazlar.

  Kimler reçete yazabilir?

  Yani, reçeteyi sadece hekimler düzenleyebilir. Reçete, tanımdan da açık şekilde anlaşılacağı üzere, hastanın, kendisi için gerekli gördüğü ilaçları kapsamaz ve kapsamamalı. Çünkü, reçetenin sahibi hasta değil hekimdir.

  Hekimin sorumlulukları nelerdir?

  Hekimin öncelikli görevi hastalıkları önlemek, bilim- sel gereklere uygun tedavi yoluyla insan yaşamını ve sağlığını korumak ve mesleki uygulamada insan onu- runu gözetmektir (Madde 5).

  Raporda adli vaka ne demek?

  Adli olgu, ceza kanununda tanımlanmış olan suçları işleyerek veya işlenmiş olan herhangi bir suçtan etkilenerek hastaneye başvuran kişiler olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir durum yaşandığında bu durum ‘adli olgu’ olarak nitelendirilir ve polisin haberi yoksa polise haber verilir.