Hediye alma yasağı kim belirler?

– Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı kapsamındadır?

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır: a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken …

Öğretmenler gününde hediye almak yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Bakanlıktan gönderilen yazıda öğretmen ve yöneticilerin okul içinde ve dışında hediye almasının yasak olduğu bildirildi. MEB öğretmenlere ne şekilde olursa olsun hediye almamaları konusunda yasak getirdi.

Öğretmenler hediye alabilir mi?

Buna göre Türkiye’de kamu görevlileri açısından bu etik kaygıları ortadan kaldırmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 29. maddesinde kamu görevlilerinin hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ya da iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları …

Hediye alma yasağı nedir?

yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamayacakları ve menfaat sağlayamayacakları” belirtilmiştir.

Kamu görevlilerinin hediye alma yasağı nelerdir?

Memurların hediye almasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Devlet memuru kanunlarına göre kamu görevlilerinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasak.

Kamu görevlilerinin hediye almaması kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkesi hangi kapsamda incelenmektedir?

Kamu Etik Rehberinde; ister iyi niyetle, isterse çıkar sağlama amacıyla verilsin, kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye veril- memesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmamasının temel ilke olduğu, kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya …

Kamu Görevlileri etik Kurulu nereye bağlandı?

Madde 2- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu kaç kişiden oluşur?

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye, Olmak üzere toplam onbir üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve atar.

Kamu Etik kurallar nelerdir?

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

  • GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ
  • HALKA HİZMET BİLİNCİ
  • HİZMET STANDARTLARINA UYMA.
  • AMAÇ VE MİSYONA BAĞLILIK.
  • DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK.
  • SAYGINLIK VE GÜVEN.
  • NEZAKET VE SAYGI.
  • YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİM.

Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkeleri nedir?

Kamu görevlilerinin, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım yapmaması, temel hak ve özgürlüklere aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve uygulamalarda bulunulmaması.