Hangi ücretler haczedilemez?

Maaş haczinde kural maaştan borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar haczedilemez. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar dışında yapılan maaş ödemesinin de haczi hukuka uygundur.

Maaşa birden fazla haciz konulabilir mi?

Maaş haczi konulacak borçlu; memursa en az ¼, işçiyse de aynı miktarda ¼’ü haczedilebilir. Borçlunun, maaş veya ücret alacağı üzerine birden fazla haciz konulmuşsa bu hacizler sıraya girecektir.

Haciz sırası neye göre belirlenir?

Sıra cetveli ilk hacze iştirak edebilecek alacaklılar gözetilerek düzenlenir (İİK m. 100). Borçluya ait mala birden fazla ihtiyati haciz uygulanmışsa ilk önce kesin hacze dönüşen ihtiyati haciz ilk haciz kabul edilir ve bu hacze iştirak edebilecek alacaklılar İİK’nun 100, 101 ve 268. maddelerine göre belirlenir.

Işçilik alacaklarına haciz konulabilir mi?

4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de “ İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz” şeklinde belirtmektedir.

Aynı anda iki icra kesilir mi?

İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre, maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Asgari ücretli çalışanın maaşına haciz konur mu?

Asgari ücrete konulacak haciz oranı net ücretin dörtte biridir. Ancak yan ödemelere konulacak hacizlerde böyle bir sınırlama yoktur. Bu yüzden net ücretin dörtte biri haczedilse de , yan ödemelerin hepsi hacze dahil edilebilir. Eğer ki işçi nafaka ödüyorsa, asgari ücrete haciz konulurken bu ödeme düşülecektir.

Haciz sırası nedir?

Haciz veya rehin alacaklılarına sıra cetvelinin bir örneği tebliğ edilmelidir. Adi alacaklılar için düzenlenen sıra cetvelinde ilk haczi koyduran alacaklı ile bu hacze iştirak eden alacaklı aynı sırada yer almaktadır. İlk hacze katılamayan alacaklılar ise sonraki sırada yer alırlar.