Hangi hallerde davanın reddine karar verilir?

Davanın Reddi Kararı Nedir? (CMK 223/7) Ceza davasının reddi kararı yargılamanın sonunda verilen bir hüküm çeşididir. Sanık hakkında aynı fiil nedeniyle önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa, duruşma sona erdirilerek “davanın reddi” kararı verilir.

Ceza davasında düşme kararı nedir?

Davanın Düşmesi Kararı Nedir? (CMK 223/7) Ceza hukukunda davanın düşmesi, TCK’da öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde ceza mahkemesi tarafından verilen bir hüküm çeşididir. Davanın reddi kararı, Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı.

Usulden reddedilen dava yeniden açılır mi?

Dava şartı yokluğundan dolayı davanın (usulden) reddi kararı, nihai karar olması nedeniyle temyiz edilebilir (m 427). Bu nedenle, dava şartı yokluğundan reddedilen dava, noksan dava şartı tamamlandıktan sonra yeniden açılabilir ve davalı bu yeni davaya karşı kesin hüküm (m. 427) itirazında bulunamaz.

Davanın reddi ne zaman verilir?

Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır (CMK m.25/2).

Aynı olaya ilişkin olarak aynı sanık hakkında daha önce verilmiş bir hüküm varsa mahkeme ne şekilde karar verir?

Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan dava anlamına gelmekte olup, CMK.nun 223/7.madde ve fıkrasında “aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir” denilmektedir.

Nihai kararlar nelerdir?

Nihai karar, hukuk yargılama süreçlerinde sıklıkla karşılaşabilecek olduğunuz ifadelerden olup; mahkeme tarafından iddia ve savunmaların dinlenmiş olduğu, gerekli incelemelerin tamamlandığı ve akabinde karar verilmiş olduğunu ifade edilmektedir.

Düşme kararı neden verilir?

Düşme kararı, CMK 223/8. maddesinde sayılan hüküm çeşitlerinden biridir. Genel olarak TCK’da öngörülen düşme sebeplerinin var olması veya soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmemiş olması hallerinde düşme kararı verilir.

Davanın usulden bozulması ne demek?

Görülen bir davada yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımaması halinde bir üst mahkeme tarafından usulden bozma kararının gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesine kararı usulden bozma denir.

Davanın usulden reddi ne demek?

Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.

Bir davayı hakim reddederse sonuç ne olur?

Boşanma davanız reddedilirse (mahkeme tarafından), alacağınız nafakanın adı ‘yoksulluk nafakası’ olmayacak, ‘tedbir nafakası’ olacaktır. Hakim/hakime nafaka kararı vermemişse dava temyize götürülebilir. Her davanın temyiz hakkı vardır, meşrudur.

Hakimin davayı reddetmesi ne demek?

Hakimin reddi, bir davada hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun vuku bulması halinde taraflardan birinin hakimin reddini talep etmesi veya hakimin kendiliğinden çekinmesini ifade etmektedir. Bu anlamda hakimin reddi usulü, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 36. maddesi uyarınca hüküm altına alınmıştır.