Hangi durumlarda karşı dava açılır?

(1) Karşı dava açılabilmesi için; a) Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması, b) Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır.

Üniversiteye karşı dava nerede açılır?

Dilekçenizi asliye hukuk hâkimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.

Kimler dava açabilir?

Mahkemenin görevli olması gerekir. Yetkinin kesin olduğu hal var ise mahkemenin yetkili bulunması gerekir. Davadaki tarafların taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları gerekir, bununla birlikte Kanuni temsil söz konusu ise Temsilcinin gerekli niteliklere sahip bulunması gerekir. Dava takip yetkisine sahip olmak gerekir.

Yönetmeliğe karşı dava nerede açılır?

Düzenleyici işlemler ise, idarenin düzeni ve işleyişini sağlamak için kamu idaresi tarafından tanzim edilen yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, yönerge gibi işlemlerdir. Düzenleyici işlemlere karşı iptal davası, doğrudan Danıştay’da açılabilir.

Hangi davalarda karşı dava açılır?

Karşı dava, asıl davada verilen cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle asıl davanın görülmekte olduğu mahkemede açılır.(HMK m.133/1) Karşı dava, her ne kadar asıl davaya yönelik olarak aynı mahkemede açılıyorsa da, müstakil (ayrı) bir davadır.

Karşı dava en geç ne zaman açılır?

Boşanmada karşı dava açma süresi tam olarak 15 gündür. Bu sebep ile tarafına boşanma davası tebliğ edilen eşin, en geç 15 gün içerisinde adliyeye gelerek boşanma davasına karşı dava açması gerekmektedir. Ancak boşanmada karşı dava açma süresi için uzatma talebi yapılabilir.

Ösym sınavına karşı dava nerede açılır?

Genel yetki kuralı gereği, dava konusu olan idari işlemi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Yani sonuç olarak ilgili okulun bulunduğu yerin adli olarak bağlı olduğu yer idare mahkemesinde sınav notunun tespiti (iptali) talepli iptal davası açılır.

Hangi dava hangi mahkemede açılır?

Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür.

18 yaşından küçük biri dava açabilir mi?

18 yaşından küçük çocuğun haksız fiili ile neden olduğu zararın tazmini için dava açılabilir. Bu durumda dava, çocuğu temsilen velisine veya varsa vasisine yönlendirilir.

Bir kişiye dava nasıl açılır?

Dava, yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükmünce peşin olarak mahkeme veznesine ödenmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından dilekçenin mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.

Tam yargı davası nerede açılır?

Tam yargı davalarında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Yani kural olarak idareye karşı açılan davalar idare mahkemelerinde açılır. Eğer uyuşmazlık konusu vergi ise vergi mahkemelerinde dava açılır.

Tam yargı davası ne zaman açılır?

Genel Dava Açma Süresi: İdari işlemin tebliğinden itibaren idare mahkemelerinde 60 gün ve vergi mahkemelerinde 30 gün içinde tam yargı davası açılmalıdır (İYUK m.7). Bu süreler, hukuken zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süre niteliğindedir.

Karşı davada kaç dilekçe verilir?

“Karşı dava, asıl davada verilen cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle asıl davanın görülmekte olduğu mahkemede açılır.(HMK m.133/1) Karşı dava, her ne kadar asıl davaya yönelik olarak aynı mahkemede açılıyorsa da, müstakil (ayrı) bir davadır.

Savcının dava açma süresi ne kadardır?

Savcılığın soruşturmayı neticelendirmesi için belirlenmiş azami bir soruşturma süresi yoktur. Her soruşturmanın özelliğine göre soruşturma süresinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ortalama olarak bir ceza davasının 6 aylık bir sürede açıldığını söylemek mümkündür.

Cevap süresi uzarsa karşı dava açma süresi de uzar mı?

HMK’ya göre karşı dava, cevap dilekçesinin verilmesiyle beraber açılabilir. Bu durumda cevap süresinin uzatılması durumunda, cevap dilekçesinden bağımsız bir karşılık dava dilekçesi verilemeyeceği için, karşılık dava süresi de uzar.

Hangi durumlarda karşı dava açılır?

(1) Karşı dava açılabilmesi için; a) Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması, b) Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır.

Boşanma davasında karşı dava neden açılır?

Boşanma davalarında kusurlu taraf nafaka velayet tazminat gibi konularda hak kaybı yaşayabilmektedir. O nedenle boşanmayı getiren olaylarda kusurlu olarak karşı tarafın gösterilebilmesi için boşanmada karşı dava açılması mutlak fayda sağlamaktadır.

Basit yargılama usulünde karşı dava açılabilir mi?

Esasa cevap süresi, yazılı yargılama usulünde ve basit yargılama usulünde, kural olarak dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Cevap süresinin mahkeme tarafından uzatıldığı hallerde de, ek süre içerisinde karşı dava açılması mümkündür (HMK m. 127).

Boşanmada karşı dava açılmazsa ne olur?

Boşanma Davası Süresinden Sonra Karşı Dava Açılır Mı? Kanun tarafından düzenlenmiş usul ve sürelere göre görülen boşanma davalarında kural herhangi birisinin açmış olduğu boşanma davasında cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamış olması durumunda; Eş kendi iddialarına dayalı boşanma davası açabilir.

Karşı dava dilekçesi ne zaman verilir?

Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bir dava içerisinde karşı dava açma süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliği tarihinden itibaren 15 gündür. Yani davalının, cevap süresi içerisinde karşı dava açması gerekir. Kanunda öngörülen bu 15 günlük süre içerisinde cevap süresinin bir defaya mahsus uzatılması istenebilir.

Boşanma davasına karşı dava açılmazsa ne olur?

Karşı dava süresinde açılmazsa ne olur?

Kural olarak, “karşı dava”, esas davaya cevap süresi içinde açılmalıdır ( HMK m. 133/1). Cevap süresi içinde açılmayan karşı davanın ayrılmasına karar verilir (HMK m.133). Bu nedenlerle, süresinde açılmamış olsa bile, karşı boşanma davasının esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.

Yazılı yargılama usulünde davanın kaç aşaması bulunmaktadır?

HMK’ da ilk derece yargılamasında yazılı yargılama usulü beş aşamadan oluşacak biçimde düzenlenmiştir: 1-) Davanın açılması ve dilekçeler aşaması (md. 118, 126-136); 2-) Ön inceleme aşaması (md. 137-142); 3-) Tahkikat aşaması (md. 143-293); 4-) Sözlü Yargılama (md. 184-186); 5.

HMK 3.16 madde nedir?

Nafaka davaları basit yargılama usulüne tabidir (HMK m.316/1-ç). Basit yargılama usulünde yapılan ilk duruşmada dava hakkında hüküm verilmeyen durumlarda, ön inceleme duruşması için taraflar duruşmaya davet edilir, ön inceleme ve tahkikat aşamaları kanuna uygun tamamlanarak karar verilir.