Haklı Sebep ne demek?

Nihayet, öğretideki tanımlardan hareketle, TTK md. 531’de yer alan anonim şirketler bakımından haklı sebebi, “azınlığın hak ile menfaatlerini ağır şekilde ihlal eden ve dürüstlük kuralları gereği, azınlığın pay sahipliğinin devamını çekilmez kılan karar, eylem ve hâller” şeklinde tanımlayabiliriz[12].

Işveren sözleşmeyi feshederse ne olur?

İşveren işçinin iş sözleşmesini süreli fesih yoluyla veya işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları dışında haklı nedenle derhal feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İş sözleşmesinin feshinde geçerli sebepler nelerdir?

Bunlara örnek olarak; işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, işyerinde iş akışını durduracak …

Geçerli sebeple fesih nedir?

Geçerli sebeple feshi, bir haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte, işverene bildirim sürelerine uyarak belirsiz süreli iş sözleşmesine son verme olanağı tanıyan hak olarak tanımlayabiliriz. Böyle bir durumda işverenin fesih beyanında bulunması yeterli olup; ayrıca bir sebep göstermesi gerekmez.

Haklı fesih nasıl olur?

İş Kanunu’nun 19. maddesinin 1. bendinde işverenin bu hakkı kullanması bir kurala bağlanmıştır. Buna göre işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açıkça ve kesin bir şekilde belirtmekle yükümlüdür. Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih amacı ile bildirmiş olduğu nedene bağlanır.

Haklı nedenle fesih ne zaman sonuç doğurur?

Haklı nedenle fesih karşı tarafın kabulüne gerek duyulmaksızın tek taraflı irade beyanıyla iş akdini derhal sona erdirir. Bu irade beyanı karşı tarafa ulaştığı, onun hukuki alanına girdiği andan itibaren hukuki sonuç doğurur. Haklı fesih nedenlerinin birinin doğumu ile iş akdi kendiliğinden sona ermez.