Hâkim savcı yıllık izin ne kadar?

Anılan Kanun’un 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, yıllık ara vermeden yararlanmayan hakim ve savcılara uygun görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verileceği belirtilmiştir.

Hâkim savcı izinleri kaç gün?

Hâkim ve savcı adayları için mazeret izni kaç gündür? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesi gereğince mazeret izni her yıl için 10 gündür.

Hakimler ve savcılar Kurulu dairelerince verilen kararlara karşı kaç gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunabilir?

MADDE 33 – (1) Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.

Doktor yıllık izin ne kadar?

Kamu görevlilerinin yıllık izin hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. Ve 103. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre; Kamu görevlisi hekimlerden, hizmeti 1 yıl-10 yıl arası olanlara 20 gün, 10 yıl ve üstü hizmet süresi olanlara ise 30 gün yıllık ücretli izin verilir.

Savcıların doğum izni ne kadar?

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Savcıların doğum izni kaç gün?

I. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir.

Hakim ve savcıların görevlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme görevi kime aittir?

MADDE 17 – (1) Kurul müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Hâkim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek.

Hakimler kaç yıl için seçilir?

HSK ÜYELERİ KAÇ YILLIĞINA SEÇİLİR? Seçilen üyeler dört yıllığına seçilecek olup, süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündü. Kurulun görevleri, genel itibarıyla yine hâkim ve savcıların özlük işlerine yönelikti.

Doktorlarin yillik izinleri kac gun?

Memuriyet de bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler. İlk yılı dolduran hekimler sonraki yıllarda 20 günlük yıllık izin haklarını kullanabilirler.