Hacizden sonra borcun taksit ile ödenmesinin şartları nelerdir?

2) HACİZDEN SONRA TAKSİTLE ÖDEME Şu kadar ki, borçlunun kâfi miktar malı, haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Hacze imtiyazlı iştirak edebilecek alacaklılar kimlerdir?

Borçlunun eşi evlenmeden doğan, çocukları valeyetten doğan, vasi veya kayyımı olduğu kişiler ise vesayetten doğan alacakları için hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilirler. Borçlunun ergin çocukları Türk Medeni Kanunu’nun 370. maddesinden doğan alacakları için hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilirler.

Konkordato icra takibi yapılabilir mi?

İİK 206. Maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, konkordato mühleti içinde komiserin onayıyla meydana gelen alacaklar ve konkordato mühlet kararından sonra doğan kira alacakları hakkında icra takip işlemleri yapılabilir.

Icra dairesi ile ilgili şikayetler nereye yapılır?

Şikâyet kanun yolu başvurusu, işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılmalıdır.

Icra dairesi işlemlerine şikayet nereye şikayet edilir?

Şikayet icra mahkemesince incelenip karara bağlanır. Yetkili icra mahkemesi şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesidir.

Icra dairesinde borcu taksitlendirme olur mu?

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Bu şartlar gerçekleşmesi halinde borçlunun talebi ile taksitlendirme yapılır.

Icra taahhüdü kaç taksit?

a)İİK.m.111’e göre kararlaştırılan ödeme şartında,hacizden sonra ve fakat alacaklının satış talebidenönce,borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksidi de derhal yatırırsa,ödeme şartı gerçekleşmiş olur.Bundan sonra borçlunun geriye kalan 3 taksitten herhangi birini hiç veya zamanında yatırmaması …

Imtiyazlı alacaklı ne demek?

İmtiyazlı alacaklar, adi alacaklara göre önce ödenmesi gereken alacaklardır. İmtiyazlı alacaklar İİK’nun 206. maddesinde ve bazı özel kanunlarda düzenlenmiştir. Buradaki imtiyaz, imtiyazlı olanın şahsına değil, alacağa ilişkindir. Bu nedenle alacak devredilmeden imtiyaz hakkının devri mümkün değildir14.

Konkordato alacaklısı ne yapmalı?

Karara Karşı İtiraz:Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Konkordatonun tasdiki nedir?

Konkordato yargılamasını yürüten Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, konkordato projesinin başarıya ulaşacağı yönünde oluşan kanaat gereği, konkordatonun tasdikine karar verilecektir. Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi, mahkeme tarafından verilen bu tasdik kararı ile mümkün olur.