Haciz işleminin gerçekleştirilmesi sırasında borçlunun hiç malının bulunmaması halinde ne yapılır?

İcra memuru taşınır taşınmaz malların haczi söz konusu olduğunda mahallinde bir haciz tutanağı tutar. Tutanağın içeriği İİK m. 102’de belirtilmiştir. Bu tutanak borçlunun haczi kabil hiç malı bulunmazsa kesin aciz belgesi, haczedilen mallar alacağı karşılamaya yetmezse geçici aciz belgesi hükmündedir.

Istihkak prosedürü nedir?

Bir borçlu hakkında haciz yapıldığı zaman, borçlunun olduğu düşünülen bir mala haciz konulur ve borçlu yahut bir başka üçüncü kişi o malın üçüncü kişiye ait olduğunu iddia ederse, bu malın mülkiyetinin belirlenmesi için açılan davaya istihkak davası denir.

Istihkak varakası nedir?

BORÇLUNUN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZEDİLMESİ HALİNDE İSTİHKAK İDDİASI VE İTİRAZ SÜRECİ Alacaklının başlatmış olduğu icra takibinin kesinleşmesi ile birlikte yapılabilen haciz, haczedilecek malın bulunduğu mahalde yapılır ve haciz esnasında tutanak düzenlenir.

Muhafazalı haciz işlemi nasıl yapılır?

Hacizli Mal ve Hakların Muhafazası Alacaklı razı olursa istenildiği zaman verilmek şartıyla geçici olarak borçlu veya üçüncü şahısta bırakabilir . Üçüncü şahsın elinde iken haciz edilen taşınır mallar alacaklının rızası ve üçüncü şahsın da kabulü halinde yediemin olarak üçüncü şahsa bırakabilir.

Iik 96 97 nedir?

İcra iflas Kanunu 97 madde metni şöyledir: Üçüncü şahsın istihkak iddiası: İİK Madde 97 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/54 md.) İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir.

Istihkak sahibi ne demek?

Hukuk terimi olarak istihkak, bir kimsenin başka bir şahsın mülkiyet ya da zilyedliğinde bulunan bir mal üzerinde mülkiyet iddiasını ispat etmesi, hâkimin de buna göre hüküm vermesi demektir.

Istihkak davası kime karşı açılır?

İstihkak davası alacaklıya karşı açılan bir davadır. Buradaki alacaklı hak sahipliği çekişmeli olan taşınır veya taşınmaz mal üzerine haciz koyduran alacaklıdır.

Kasadaki para haczedilebilir mi?

İcra müdürlüğü tarafından ilgili banka şube müdürlüğüne kasanın mühürlendiği bilgisi verilir. Bu bilgi sonrası banka kasasının açılmasına izin verilmez. Borçluya haciz tatbik edilecek tarih yönünde bilgi aktarılır ve hazır bulunması istenir. Borçlu nezdinde kasa açılarak içindekilere haciz tatbik edilebilir.

Iik 97 kararı nedir?

Haciz işleminin gerçekleştirilmesi sırasında borçlunun hiç malının bulunmaması halinde ne yapılır?

İcra memuru taşınır taşınmaz malların haczi söz konusu olduğunda mahallinde bir haciz tutanağı tutar. Tutanağın içeriği İİK m. 102’de belirtilmiştir. Bu tutanak borçlunun haczi kabil hiç malı bulunmazsa kesin aciz belgesi, haczedilen mallar alacağı karşılamaya yetmezse geçici aciz belgesi hükmündedir.

89 1 haciz ihbarnamesi ileriye dönük geçerli olur mu?

Üçüncü kişinin birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmesinden sonra, aynı alacak hakkındaki aynı haciz kararına göre yeniden haciz ihbarnamesi gönderilemez. Ancak, daha sonra bir alacak doğmuşsa, bu alacak haczedilerek, yeniden 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi istenebilir21.

Haciz konulduktan sonra ne olur?

Ancak haciz taşınmaz üzerine konulduktan sonraki aşamada borçlu alacaklının alacağını karşılayacak miktarda taşınır mal veya alacak gösterirse, bu durumda taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılmadan, önce gösterilen taşınır mal ve alacak da haczedilir.

Taraf ehliyeti icra müdürü tarafından re’sen dikkate alınır mi?

Taraf Ehliyeti: Takip borçlusunun taraf ehliyetine sahip olmaması durumunda pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle takip yapılamaz. Mahkeme bu uyuşmazlığı re’sen gözetir.

Takip talebi icra takip işlemi niteliğinde midir?

Takip prosedürü içinde taraflarca yapılan, takibe yön ve şekil veren iş- lemler, taraf takip işlemleridir. İcra organları tarafından borçluya karşı yapılan ve cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki takip işlemleri ise, icra takip işlemleridir.

89 2 haciz ihbarnamesi ne zaman gönderilir?

7 gün içerisinde cevap vermeyen üçüncü kişiye 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilir ve üçüncü kişilerin yine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde cevap vermesi veya itiraz etmesi gerekmektedir.

89 1 haciz ihbarnamesi neden gönderilir?

İcra ve İflas Kanunu m.89,I hükmüne göre 1, hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki bir taşınır malı haczedilirse, icra dairesi, haczi, bir haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye bildirir. …

Taşınmaza haciz konulduktan sonra ne yapılır?

Borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına haciz konulduktan sonra alacaklı söz konusu malların satışının yapılarak paraya çevrilmesini talep edebilir. Hacizli taşınır malın satışında İcra İflas Kanunun 123 vd maddeleri gündeme gelir.