Görev ihmali nedir?

Görevi ihmal suçu bu başlık ve isimle eski Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanun döneminde memuriyet görevini savsaklayan, görevde gecikme gösteren veya emri yerine getirmeyen memur bu hükme göre cezalandırılmıştır. Görevi ihmal suçu kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardandır.

Görevi ihmal suçu hangi madde?

Görevi Kötüye Kullanma Nedir? (TCK m.257) Kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu, Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu.

Denetim görevinin ihmali nedir?

1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

Güveni kötüye kullanma cezası kaç yıl?

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Cezası (TCK 155) Suçun yukarıda anlattığımız temel şeklinde, yani basit güveni kötüye kullanma suçu cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır. Kanun, suçun cezası olarak hem hapis cezasına hem de adli para cezasına birlikte hükmedilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Zimmet suçu ihmali davranışla işlenebilir mi?

Zimmet suçunun düzenlenmiş olduğu TCK md.247’nin gerekçesinde de belirtildiği üzere, zimmet suçu serbest hareketli bir suç olup, kamu görevlisinin malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirmesi halinde ilgili suç icrai veya ihmali bir davranışla işlenebilir.

Görevi kötüye kullanma cezasi nedir?

Görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kamu görevlisine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Görevi kötüye kullanma suçunun ihmal veya geciktirme suretiyle kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Denetim görevinin ihmali suçu hangi suç veya suçlarla yakından ilişkilidir?

Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkrada zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

TCK 257 1 maddesi nedir?

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.