Gelir vergisinde kullanılan vergi planlama araçları nelerdir?

Vergi indirim, istisna ve muafiyetlerinden yararlanma, uygun amortisman yöntemi tercihi, yenileme fonu, reeskont uygulaması gibi araçlar vergi planlamasında kullanılabilmektedir.

Vergi planlamasını kim yapar?

Bilindiği üzere, vergi planlamasının üç tarafı bulunmaktadır. Vergi planlaması yapılmasını öngören devlet (vergi idaresi), vergi planlamasını yapan mükellef ve vergi planlaması yapılması konusunda mükellefe danışmanlık hizmeti sunan muhasebe meslek mensuplarıdır.

Vergi planlaması Türleri Nelerdir?

Vergi Planlama Türleri Periyodik Planlama – Vergi planlaması, 12 aydan daha kısa bir süre için yapılırsa, kısa veya daha uzun süreli olabilir, daha kısa dönemli planlama, 12 aydan daha uzun süreli planlama ise daha uzun dönemli planlama olarak bilinir.

Vergi planlaması ne demek?

Vergi planlaması, vergi yüküne bağlı olarak gerçekleşecek nakit çıkış tutarının azaltılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bireysel ya da kurumsal mükelleflerin, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak, vergi yükünü en aza indirmek amacıyla giriştiği çabalardır (Nar, 2015).

Vergi arbitraj ne demek?

farklı gelir türleri ve farklı bireylerin vergilendiği değişik oranların avantajlarından faydalanmalarına denir. mükellefin farklı vergi oranlarından yararlanarak ödeyeceği vergiyi azaltmasıdır.örneğin bir şirketin kurumlar vergisi yerine gelir vergisinden vergi mükellefi olmasıdır. …

Gelir vergisinde beyana tabi safi gelir toplamından yapılabilecek indirimler nelerdir?

Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

  • Hayat/Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Bağış ve yardımlar,
  • Sponsorluk harcamaları,
  • Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

Stopaj neye göre belirlenir?

Kira stopajı, kiracı tarafından mülk sahibinin hesabına aktarılan kira bedelinden devlete ödenen kesinti miktarıdır. Bu miktar en basit halde, brüt kira bedelinin %20’si olarak hesaplanabilir. Örneğin; 4000 TL brüt kira bedeli olan bir dairede stopaj vergisi 4000 x %20 = 800 olarak hesaplanır.

Peçeleme nedir örnek?

vergi yükümlüsü ya da sorumlusunun özel hukuk müesseselerini kötüye kullanarak vergiden kaçmasına verilen ad. muvazaaya benzer hafiften. örnek: (a) sahip olduğu binasını (b)’ye ivazsız kullandırmış ve (b) de (a)’ya belirli bir miktar faizsiz borç para vermiş olsun.

Temsilsiz vergi olmaz hangi ülke?

İngiltere’de 1215 yılında büyük özgürlük fermanı “magna carta libertatum” ile kralın vergilendirme yetkisi soylular ve din adamları yararına sınırlandırılmıştır. Bu ferman “temsilsiz vergi olmaz” veya “yasasız vergi olmaz” ilkesi yönünde atılan ilk adımdır.

Vergi maliyeti ne demek?

Verginin açık maliyeti, gelir idaresinin vergilemeden kaynaklanan giderlerini (binaların yapım,alım,kiralama,alternatif kullanım maliyetleri v.b.) giderlerini içermektedir. Verginin saklı (gizli) maliyeti ise,mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken yaptıkları giderleri içermektedir.

Gercek vergi yuku nedir?

Objektif vergi yükü ise kişilerin belirli bir dönemde ödedikleri vergilerin aynı dönemde elde ettikleri gelire oranını ifade eder. Gerçek vergi yükü, kişinin ödediği vergiden, kendisine kamu tarafından yapılan parasal nitelikteki geri dönüşler ile yansıtılan vergi unsurlarının çıkarılması suretiyle bulunur.

Vergi arbitrajı nedir örnek?