Gelir vergisi mükellefi kimdir?

Gelir Vergisi mükellefleri; tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ayrılırlar. Tam mükellefler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan tanım itibariyle; yurt içerisinde ikamet etmekte olan kişilerin yanı sıra yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görev yapmakta olan kişilerden oluşur.

Mükellefiyet vergisi Nedir?

Vergi mükellefi, vergiyi doğuran olayı gerçekleştiren ve bu suretle üzerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir. Toplumu oluşturan bireyler, ödeme güçlerinin belirli bir oranında devleti finanse ederler.

Vergi vermenin amacı nedir?

Ürün ve hizmetleri daha sağlıklı ve güvenli şekilde alabilmek için devlete vergi öderiz. Böylece devletin işleyişi daha etkili devam eder ve huzurlu ve rahat bir yaşam süreriz. Aynı zamanda farklı ürün ve hizmetler için vergi ödemek bir mecburiyettir.

Gelir vergisi kimler verir?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Vergi mükellefi olmak için ne olmalıdır?

İşletmeler, iş yerlerini açtıktan bir ay sonra vergi levhasını oluşturmalıdırlar. Vergi mükellefi olmak isteyen kişi şirket sahibi ise öncelik olarak şirketini ticaret odalarına tescil ettirmelidir. Tescil ettirilme işleminden sonra şirketin sahibine ticaret sicil gazetesi verilecektir.

Ev beyanı verilmezse ne olur?

emlak beyannamesi verilmezse ne olur Haberi Emlak bildiriminin gayrimenkul tapusunun alındığı yıl sonuna kadar belediyeye verilmesi gerekiyor. Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Mükellef vergi borcu nedir?

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Mükellef türleri nelerdir?

Vergi Türlerine Göre Mükellefler

  • Gelir Vergisi Mükellefi.
  • Kurumlar Vergisi Mükellefi.
  • Katma Değer Vergisi Mükellefi.
  • Özel Tüketim Vergisi Mükellefi.
  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükellefi.
  • Diğer Vergilerde.
  • Tam Mükellefiyet.
  • Dar Mükellefiyet.