Gelir vergisi Kanunu bakımından zarar nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesine göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmektedir. Yapılan bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, beş yılı geçmemek kaydıyla müteakip yılların gelirinden indiri lebilmektedir.

Gelir vergisi Kanununa göre hangisi ücrettir?

Gelir Vergisi Kanununda Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Gelir vergisi Kanunu 40 madde nedir?

Vergiye tabi olmayan bir faaliyet için yapılan harcamaların ticari kazançtan indirilmesi mümkün değildir. Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesinin 1. bendinde belirtilen “ticari kazanç ”vergiye tabi olan ticari kazancı ifade eder. Vergi kanunları gereği maliyete eklenmesi zorunlu harcamalar kesinlikle gider yapılamaz.

Gelir vergisi Kanunu’na göre elde edilen gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşuyor ise beyanname izleyen yılın hangi ayında verilir?

Gelir Vergisi Kanununa göre, ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden 1-25 Şubat 2019 tarihleri arasında vereceklerdir.

Geçmiş yıl zararları hangi beyannamede nerede gösterilir?

Cari yıl kazancının bulunması durumunda geçmiş yıl zararları geçici vergi beyannamesinde de indirilebilir. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinden farklı olarak, bu zararlar her yıl için ayrı ayrı yazılmak suretiyle değil, toplu olarak geçici vergi beyannamesinde gösterilebilmektedir.

Geçmiş yıl zararları beyannamede nerede gösterilir?

Beyannamenin 4 no.lu tablosu geçmiş yıl zararlarının yazılması gereken tablodur. Bu tabloda yer alan zararların, zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler yapıldıktan sonra kalan tutarla sınırlı olarak, mahsuba konu edilmesi gerekir.

Gelir Vergisi Kanunu ücret sayılan ödemeler nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: Kanunun 23’üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları; Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Gelir Vergisi Kanununa göre hangi vergiden mahsup edilemez?

Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Amortisman giderleri GVK 40 7 nedir?

GVK’nun 40/7 nci maddesine göre, VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir. 2005 yılı için değeri 480 YTL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tâbi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler hangi ticari defteri tutmak zorundadırlar?

Basit usulde vergilendirilenler defter tutmaz. Bu mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Gelir vergisi Kanunu’na göre bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir?

Ticari Faaliyet Olarak Değerlendirme Aranan Kriterler:

  • Gelir getirici faaliyetin devamı için işyerinin, deposunun ve hizmet yerinin olması,
  • Söz konusu faaliyetin ticaret ünvanı altında yapılması,
  • Ticari yardımcılardan yararlanılması,
  • Ticari amaçlı haberleşmenin kullanılması,
  • Reklam yapılması, Tabela asılması,

Geçmiş yil zararlari KAÇ YIL?

Geçmişte birden fazla yılın zararlı olması halinde, zarar mahsubuna en eski yıldan başlanır. Aksi halde 5 yıllık sürenin kullanımı mümkün olmayabilir. Buradaki beş yıllık sürenin hesabında, zararın oluştuğu yıl nazara alınmayacak, izleyen beş yıl hesaplamaya dâhil edilecektir. Zarar mahsubu, bir seçimlik hak değildir.