Gecikme faizi nedir vergi?

Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim Gecikme Zammıdır. Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur.

Gecikme faizi hangi tarihe kadar hesaplanır?

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda: Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.

Gecikme faizi hangi kanun?

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde 1983 yılından beri yer alan düzenlemeye göre, verginin tahakkukunun geciktirilmesi halinde, mükelle- flerin normal vade ile sonradan yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar geçecek süre için, 6183 sayılı kanunun 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranında, gecikme faizi …

Gecikme zammı kime uygulanır?

Amme alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanır. Amme alacağının tanımı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun birinci maddesinde yapılmıştır.

Gecikme zammı hangi durumlarda uygulanır?

Gecikme zammı bir Yeni Türk Lirasından az olamaz. Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır.

Vergi gecikme faizi günlük mü aylık mı?

Gecikme faizi aylık olarak hesaplanır, bu hesaplamada ay kesirleri dikkate alınmaz. Gecikme zammı ise, gecikilen her ay için aylık hesaplanır, ay kesirleri için de günlük faiz hesaplaması yapılır. Günlük faiz olarak aylık faizinin otuzda biri esas alınır. Vergi cezaları için gecikme faizi hesaplanmaz.

SGK gecikme faizi günlük mü aylık mı?

30 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan en güncel Cumhurbaşkanlığı kararı neticesinde, gecikme zammı oranı aylık %1,6 olarak güncellenmiştir.

Gecikme faizi aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

Gerek tarhiyat öncesi uzlaşmalarda gerekse tarhiyat sonrası uzlaşmalarda, verginin uzlaşma yoluyla kesinleşmesi halinde, uzlaşılan vergilere normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.

Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda gecikme nedeniyle ödenmesi gereken faize ne ad verilir?

Gecikme zammı, amme alacaklarının süresinde ödenmemesi durumunda uygulanan mali bir zamdır. Gecikme faizi ise gecikme zammından farklı olarak zamanında tahakkuk etmemiş bir vergiye ilişkin olarak ortaya çıkar.