Geçici vergi iadesi nasıl alınır?

Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir. Geçici verginin gerek mahsuben gerek nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir.

Mahsuben iade ne demek?

İade alacağının, vergi dairelerine olan bütün borçlara (Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına) mahsubu suretiyle iadesi talep edilebilir. Vergi dairelerine olan borçlara mahsup talebi, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 10 gün içinde tamamlanır.

1b iade talep dilekçesi nedir?

Ödenen geçici vergilerin tahakkuk eden gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması durumunda; iadesi gereken geçici verginin yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmemiş olması veya diğer kişi ve kurumların vergi borcuna mahsubunun talep edilmesi ya da nakden iadesinin istenmesi halinde.

Iadesi gereken geçici vergi ne demek?

Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

Iadesi gereken geçici vergi hangi hesapta izlenir?

Mükellefin 2005 yılından devir gelen geçici vergi iade alacağı 193.02.001 hesapta takip edilmektedir. Cari dönem geçici vergi ödemeleri ise 193.01 hesapta takip edilecektir.

KDV iade işlemi nasıl yapılır?

KDV İadesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1. İade talep dilekçesi,
  2. Gümrük beyannamesi,
  3. Satış ve hizmet faturalarına ait liste,
  4. Yüklenen Katma Değer Vergisi listesi,
  5. İhracatın gerçekleştirildiği dönemin indirilecek KDV listesi,
  6. İadesi kabul edilen KDV hesaplama tablosu.

KDV iadesi kimler alabilir?

KDV İadesini Kimler Alabilir? KDV iadesini, mal ve hizmet ihracatı yapan kurumlar ve kişiler alabilirler. Yapılan mal ya da hizmetlerin yurt dışı için yapılması durumunda kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi ise KDV iadesi alabilmelerine imkan sunar.