Fatura neyi ispat eder?

Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

Fatura tek başına delil midir?

Yargıtay Kararı Fatura tek başına alacağın varlığına delil teşkil etmez.

Sözleşme fatura yerine geçer mi?

Fatura sözleşmenin yapılması değil, yerine getirilmesi safhası ile ilgili ticari bir belgedir. Bu bakımdan fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarla tevsik eden bir belgedir.

Fatura akdi ilişkiyi kanıtlar mı?

• Fatura, sözleşmenin ifa aşaması ile ilgili olması nedeniyle mutlaka bir sözleşmeye dayanmalıdır. Sadece faturanın tebliğ edilmesi ve tebliğden itibaren sekiz gün içinde itiraz edilmemesi akdi ilişkinin varlığının kanıtı değildir.

Fatura bir belge midir?

SONUÇ OLARAK; fatura tek başına bir akit olmayıp akdin ifasını gösteren bir belge niteliğine sahiptir. Faturaya dayalı bir borcun varlığı herşeyden önce muteber bir temel borç ilişkisinin varlığı şartına bağlıdır.

Fatura neyi ifade eder?

Fatura, Türk Ticaret Yasasının ve Vergi Usul Yasasının Fatura ile ilgili hükümleri gereğince satıcı ile müşteri arasındaki ticari ilişki sonucunda düzenlenen bir belgedir. Faturanın zorunlu içeriği ve şekil şartlarına ilişkin düzenleme Vergi Usul Yasası’nda da yer almıştır.

Fatura delil başlangıcı olur mu?

Türk Ticaret Yasasının 23/2 maddesindeki “ aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde ” ifadesinden amaç, faturaya itiraz edilebilmesi için geçecek sürenin başlangıç tarihini tespittir. Bu tespitin yapılabilmesi için faturanın karşı taraf tarafından alındığının ispatı gerekmektedir.

Fatura tebliği zorunlu mu?

Esasen düzenlenen bir faturanın hüküm ifade edebilmesi için karşı tarafa tebliği zorunlu olup, bu tebliğin posta yolu ile ya da elden yapılması mümkündür. Düzenlenen bir faturanın geçerli olabilmesi için alt nüshasının faturayı alan tarafından imzalanması gerekir.

Faturanın tebliği zorunlu mu?

Faturaya itiraz edilmezse ne olur?

Faturayı alan kişi 8 günlük süre içerisinde faturaya itiraz etmemişse kanun hükmünde faturayı alan kişinin fatura içeriğini kabul etmiş sayılacağı belirtildiğinden bu durum düzenleyen lehine karine teşkil edecektir.

Fatura vermek zorunlu mu?

Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde hükümlerden anlaşılacağı üzere Satıcı farta vermek, müşteri ise fatura istemek ve almak zorundadır. Yani Fatura, istenilmesi ihtiyari olmayan, aksine istenilmesi ve karşı tarafında vermek zorunda olduğu bir ticari vesikadır.